summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/rbutil/rbutilqt
diff options
context:
space:
mode:
authorDominik Riebeling <Dominik.Riebeling@gmail.com>2011-11-04 21:01:43 +0000
committerDominik Riebeling <Dominik.Riebeling@gmail.com>2011-11-04 21:01:43 +0000
commitec5d6ea7bbb300e5a5320b815c072aa8615891be (patch)
treeee89ca75378f037653a865a021faa8a5da4159e9 /rbutil/rbutilqt
parent2181ef3288c4a457fca1622a00636d4d25e8c9a5 (diff)
downloadrockbox-ec5d6ea7bbb300e5a5320b815c072aa8615891be.tar.gz
rockbox-ec5d6ea7bbb300e5a5320b815c072aa8615891be.zip
Rockbox Utility: polish translation update by Marcin Bukat (FS#12366).
git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@30899 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
Diffstat (limited to 'rbutil/rbutilqt')
-rw-r--r--rbutil/rbutilqt/lang/rbutil_pl.ts1382
1 files changed, 694 insertions, 688 deletions
diff --git a/rbutil/rbutilqt/lang/rbutil_pl.ts b/rbutil/rbutilqt/lang/rbutil_pl.ts
index d6293541e7..bada3dcf76 100644
--- a/rbutil/rbutilqt/lang/rbutil_pl.ts
+++ b/rbutil/rbutilqt/lang/rbutil_pl.ts
@@ -4,146 +4,146 @@
<context>
<name>BootloaderInstallAms</name>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallams.cpp" line="33"/>
- <source>Bootloader installation requires you to provide a firmware file of the original firmware (bin file). You need to download this file yourself due to legal reasons. Please browse the &lt;a href=&apos;http://forums.sandisk.com/sansa/&apos;&gt;Sansa Forums&apos;&lt;/a&gt; or refer to the &lt;a href=&apos;http://www.rockbox.org/manual.shtml&apos;&gt;manual&lt;/a&gt; and the &lt;a href=&apos;http://www.rockbox.org/wiki/SansaAMS&apos;&gt;SansaAMS&lt;/a&gt; wiki page on how to obtain this file.&lt;br/&gt;Press Ok to continue and browse your computer for the firmware file.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallams.cpp" line="32"/>
+ <source>Bootloader installation requires you to provide a copy of the original Sandisk firmware (bin file). This firmware file will be patched and then installed to your player along with the rockbox bootloader. You need to download this file yourself due to legal reasons. Please browse the &lt;a href='http://forums.sandisk.com/sansa/'&gt;Sansa Forums'&lt;/a&gt; or refer to the &lt;a href='http://www.rockbox.org/manual.shtml'&gt;manual&lt;/a&gt; and the &lt;a href='http://www.rockbox.org/wiki/SansaAMS'&gt;SansaAMS&lt;/a&gt; wiki page on how to obtain this file.&lt;br/&gt;Press Ok to continue and browse your computer for the firmware file.</source>
+ <translation type="unfinished">Przy instalacji bootloadera potrzebny jest oryginalny firmware dostarczany przez Sandisk (plik bin). Oryginalny plik zostanie zmodyfikowany tak aby zawierał bootloader rockboxa, a następnie zostanie wgrany do urządzenia. Wspomniany oryginalny firmware musisz pobrać samodzielnie, gdyż jego redystrybucja nie jest możliwa z powodów licencyjnych. Proszę przejdź pod adres &lt;a href=\'http://forums.sandisk.com/sansa/\'&gt;Sansa Forums\'&lt;/a&gt; lub zapoznaj się z &lt;a href=\'http://www.rockbox.org/manual.shtml\'&gt;instrukcją&lt;/a&gt; oraz stroną wiki &lt;a href=\'http://www.rockbox.org/wiki/SansaAMS\'&gt;SansaAMS&lt;/a&gt; jak pozyskać wspomniany plik.&lt;/br&gt;Naciśnij Ok aby kontynuować i wybrać pobrany już plik.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallams.cpp" line="54"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallams.cpp" line="55"/>
<source>Downloading bootloader file</source>
<translation>Pobieranie pliku bootloadera</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallams.cpp" line="96"/>
- <location filename="../base/bootloaderinstallams.cpp" line="109"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallams.cpp" line="97"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallams.cpp" line="110"/>
<source>Could not load %1</source>
<translation>Nie można załadować %1</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallams.cpp" line="123"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallams.cpp" line="124"/>
<source>No room to insert bootloader, try another firmware version</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Za mało miejsca na wstawienie bootloadera, spróbuj inną wersję firmware.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallams.cpp" line="133"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallams.cpp" line="134"/>
<source>Patching Firmware...</source>
<translation>Patchowanie firmware...</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallams.cpp" line="144"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallams.cpp" line="145"/>
<source>Could not open %1 for writing</source>
<translation>Nie można otworzyć %1 w celu zapisania</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallams.cpp" line="157"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallams.cpp" line="158"/>
<source>Could not write firmware file</source>
<translation>Nie można zapisac pliku firmware</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallams.cpp" line="173"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallams.cpp" line="174"/>
<source>Success: modified firmware file created</source>
<translation>Sukces: stworzono zmodyfikowany firmware</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallams.cpp" line="181"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallams.cpp" line="182"/>
<source>To uninstall, perform a normal upgrade with an unmodified original firmware</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Aby odinstalować bootloader, przeprowadź normalny proces aktualizacji używając oryginalnego, niemodyfikowanego pliku z oryginalnym firmware.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BootloaderInstallBase</name>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="120"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="119"/>
<source>Download error: received HTTP error %1.</source>
<translation>Błąd pobierania: błąd serwera HTTP %1.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="126"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="125"/>
<source>Download error: %1</source>
<translation>Błąd pobierania: %1</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="132"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="131"/>
<source>Download finished (cache used).</source>
- <translation type="unfinished">Pobieranie zakończone (użyto bufora).</translation>
+ <translation>Pobieranie zakończone (użyto bufora).</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="134"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="133"/>
<source>Download finished.</source>
<translation>Pobieranie zakończone.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="155"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="154"/>
<source>Creating backup of original firmware file.</source>
<translation>Tworzenie kopii zapasowej oryginalnego firmware.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="157"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="156"/>
<source>Creating backup folder failed</source>
<translation>Nie można utworzyć nowego folderu</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="163"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="162"/>
<source>Creating backup copy failed.</source>
<translation>Nie można utworzyć nowego folderu.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="166"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="165"/>
<source>Backup created.</source>
<translation>Kopia została utworzona.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="179"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="178"/>
<source>Creating installation log</source>
<translation>Tworzenie loga z instalacji</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="191"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="190"/>
<source>Installation log created</source>
<translation>Utworzono loga z instalacji</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="203"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="202"/>
<source>Bootloader installation is almost complete. Installation &lt;b&gt;requires&lt;/b&gt; you to perform the following steps manually:</source>
<translation>Instalacja bootloadera została prawie ukończona. Dokończenie instalacji &lt;b&gt;wymaga&lt;/b&gt; aby nastepujące kroki zostały wykonane samodzielnie:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="208"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="207"/>
<source>&lt;li&gt;Safely remove your player.&lt;/li&gt;</source>
<translation>&lt;li&gt;Odłącz bezpiecznie swoje urządzenie.&lt;/li&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="212"/>
- <source>&lt;li&gt;Reboot your player into the original firmware.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Perform a firmware upgrade using the update functionality of the original firmware. Please refer to your player&apos;s manual on details.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;After the firmware has been updated reboot your player.&lt;/li&gt;</source>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="211"/>
+ <source>&lt;li&gt;Reboot your player into the original firmware.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Perform a firmware upgrade using the update functionality of the original firmware. Please refer to your player's manual on details.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;After the firmware has been updated reboot your player.&lt;/li&gt;</source>
<translation>&lt;li&gt;Uruchom ponownie odtwarzać na oryginalnym firmware.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Wykonaj aktualizację oryginalnego firmware wg instrukcji podanej przez producenta.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Po aktualizacji firmware uruchom ponownie odtwarzacz.&lt;/li&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="221"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="220"/>
<source>&lt;li&gt;Turn the player off&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Insert the charger&lt;/li&gt;</source>
<translation>&lt;li&gt;Wyłącz odtwarzacz&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Podłącz ładowarkę do urządzenia&lt;/li&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="226"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="225"/>
<source>&lt;li&gt;Unplug USB and power adaptors&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Hold &lt;i&gt;Power&lt;/i&gt; to turn the player off&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Toggle the battery switch on the player&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Hold &lt;i&gt;Power&lt;/i&gt; to boot into Rockbox&lt;/li&gt;</source>
<translation>&lt;li&gt;Odłącz od USB i zasilaczy&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Przytrzymaj &lt;i&gt;przycisk włączania&lt;/i&gt; aby wyłączyć odtwarzacz&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Zmień położenie włącznika baterii na urządzeniu&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Przytrzymaj &lt;i&gt;przycisk włączania&lt;/i&gt; aby uruchomić Rockboxa&lt;/li&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="232"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="231"/>
<source>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; You can safely install other parts first, but the above steps are &lt;b&gt;required&lt;/b&gt; to finish the installation!&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Uwaga:&lt;/b&gt; Możesz najpierw zainstalować inne składniki, ale powyzsze kroki są &lt;b&gt;wymagane&lt;/b&gt; do zakończenia instalacji!&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="246"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="245"/>
<source>Waiting for system to remount player</source>
<translation>Czekaj aż system zamontuje urządzenie ponownie</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="276"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="275"/>
<source>Player remounted</source>
<translation>Odtwarzacz ponownie zamontowany</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="281"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallbase.cpp" line="280"/>
<source>Timeout on remount</source>
<translation>Czas potrzebny na ponowne zamontowanie się skończył</translation>
</message>
@@ -151,12 +151,12 @@
<context>
<name>BootloaderInstallChinaChip</name>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallchinachip.cpp" line="34"/>
- <source>Bootloader installation requires you to provide a firmware file of the original firmware (HXF file). You need to download this file yourself due to legal reasons. Please refer to the &lt;a href=&apos;http://www.rockbox.org/manual.shtml&apos;&gt;manual&lt;/a&gt; and the &lt;a href=&apos;http://www.rockbox.org/wiki/OndaVX747#Download_and_extract_a_recent_ve&apos;&gt;OndaVX747&lt;/a&gt; wiki page on how to obtain this file.&lt;br/&gt;Press Ok to continue and browse your computer for the firmware file.</source>
- <translation>Instalacja bootloadera wymaga dostarczenia oryginalnego pliku firmware (.HXF). Musisz samodzielnie pobrać plik aby być w zgodzie z prawem. Przejdź do &lt;a href=&apos;http://www.rockbox.org/manual.shtml&apos;&gt;instrukcji&lt;/a&gt; lub do &lt;a href=&apos;http://www.rockbox.org/wiki/OndaVX747#Download_and_extract_a_recent_ve&apos;&gt;strony wiki o OndaVX747&lt;/a&gt;gdzie dowiesz się jak pobrać plik.&lt;br/&gt;Naciśnij Ok aby kontynuować.</translation>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallchinachip.cpp" line="33"/>
+ <source>Bootloader installation requires you to provide a firmware file of the original firmware (HXF file). You need to download this file yourself due to legal reasons. Please refer to the &lt;a href='http://www.rockbox.org/manual.shtml'&gt;manual&lt;/a&gt; and the &lt;a href='http://www.rockbox.org/wiki/OndaVX747#Download_and_extract_a_recent_ve'&gt;OndaVX747&lt;/a&gt; wiki page on how to obtain this file.&lt;br/&gt;Press Ok to continue and browse your computer for the firmware file.</source>
+ <translation>Instalacja bootloadera wymaga dostarczenia oryginalnego pliku firmware (.HXF). Musisz samodzielnie pobrać plik aby być w zgodzie z prawem. Przejdź do &lt;a href='http://www.rockbox.org/manual.shtml'&gt;instrukcji&lt;/a&gt; lub do &lt;a href='http://www.rockbox.org/wiki/OndaVX747#Download_and_extract_a_recent_ve'&gt;strony wiki o OndaVX747&lt;/a&gt;gdzie dowiesz się jak pobrać plik.&lt;br/&gt;Naciśnij Ok aby kontynuować.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallchinachip.cpp" line="79"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallchinachip.cpp" line="78"/>
<source>Downloading bootloader file</source>
<translation>Pobieranie pliku firmware</translation>
</message>
@@ -164,47 +164,47 @@
<context>
<name>BootloaderInstallFile</name>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallfile.cpp" line="35"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallfile.cpp" line="34"/>
<source>Downloading bootloader</source>
<translation>Pobieranie bootloadera</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallfile.cpp" line="44"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallfile.cpp" line="43"/>
<source>Installing Rockbox bootloader</source>
<translation>Instalowanie bootloadera Rockboxa</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallfile.cpp" line="76"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallfile.cpp" line="75"/>
<source>Error accessing output folder</source>
<translation>Brak dostępu do folderu wyjściowego</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallfile.cpp" line="89"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallfile.cpp" line="88"/>
<source>Bootloader successful installed</source>
<translation>Bootloader zainstalowany pomyślnie</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallfile.cpp" line="99"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallfile.cpp" line="98"/>
<source>Removing Rockbox bootloader</source>
<translation>Usuwanie bootloadera Rockboxa</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallfile.cpp" line="103"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallfile.cpp" line="102"/>
<source>No original firmware file found.</source>
<translation>Nie znaleziono pliku oryginalnego firmware.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallfile.cpp" line="109"/>
- <source>Can&apos;t remove Rockbox bootloader file.</source>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallfile.cpp" line="108"/>
+ <source>Can't remove Rockbox bootloader file.</source>
<translation>Nie można usunąć plik bootloadera Rockboxa.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallfile.cpp" line="114"/>
- <source>Can&apos;t restore bootloader file.</source>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallfile.cpp" line="113"/>
+ <source>Can't restore bootloader file.</source>
<translation>Nie można przywrócić pliku bootloadera.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallfile.cpp" line="118"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallfile.cpp" line="117"/>
<source>Original bootloader restored successfully.</source>
<translation>Oryginalny bootloader przywrócony pomyslnie.</translation>
</message>
@@ -212,162 +212,162 @@
<context>
<name>BootloaderInstallHex</name>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="49"/>
- <source>Bootloader installation requires you to provide a firmware file of the original firmware (hex file). You need to download this file yourself due to legal reasons. Please refer to the &lt;a href=&apos;http://www.rockbox.org/manual.shtml&apos;&gt;manual&lt;/a&gt; and the &lt;a href=&apos;http://www.rockbox.org/wiki/IriverBoot#Download_and_extract_a_recent_ve&apos;&gt;IriverBoot&lt;/a&gt; wiki page on how to obtain this file.&lt;br/&gt;Press Ok to continue and browse your computer for the firmware file.</source>
- <translation>Instalacja bootloadera wymaga dostarczenia oryginalnego pliku firmware (.hex). Musisz samodzielnie pobrać plik aby być w zgodzie z prawem. Przejdź do &lt;a href=&apos;http://www.rockbox.org/manual.shtml&apos;&gt;instrukcji&lt;/a&gt; lub do &lt;a href=&apos;http://www.rockbox.org/wiki/IriverBoot#Download_and_extract_a_recent_ve&apos;&gt;strony wiki o IriverBoot&lt;/a&gt;gdzie dowiesz się jak pobrać plik.&lt;br/&gt;Naciśnij Ok aby kontynuować.</translation>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="48"/>
+ <source>Bootloader installation requires you to provide a firmware file of the original firmware (hex file). You need to download this file yourself due to legal reasons. Please refer to the &lt;a href='http://www.rockbox.org/manual.shtml'&gt;manual&lt;/a&gt; and the &lt;a href='http://www.rockbox.org/wiki/IriverBoot#Download_and_extract_a_recent_ve'&gt;IriverBoot&lt;/a&gt; wiki page on how to obtain this file.&lt;br/&gt;Press Ok to continue and browse your computer for the firmware file.</source>
+ <translation>Instalacja bootloadera wymaga dostarczenia oryginalnego pliku firmware (.hex). Musisz samodzielnie pobrać plik aby być w zgodzie z prawem. Przejdź do &lt;a href='http://www.rockbox.org/manual.shtml'&gt;instrukcji&lt;/a&gt; lub do &lt;a href='http://www.rockbox.org/wiki/IriverBoot#Download_and_extract_a_recent_ve'&gt;strony wiki o IriverBoot&lt;/a&gt;gdzie dowiesz się jak pobrać plik.&lt;br/&gt;Naciśnij Ok aby kontynuować.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="68"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="67"/>
<source>checking MD5 hash of input file ...</source>
<translation>sprawdzanie sumy kontrolnej MD5 pliku wejściowego...</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="79"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="78"/>
<source>Could not verify original firmware file</source>
<translation>Nie można zweryfikować oryginalnego pliku firmware</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="94"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="93"/>
<source>Firmware file not recognized.</source>
<translation>Nie rozpoznano pliku firmware.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="98"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="97"/>
<source>MD5 hash ok</source>
<translation>Suma MD5 ok</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="105"/>
- <source>Firmware file doesn&apos;t match selected player.</source>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="104"/>
+ <source>Firmware file doesn't match selected player.</source>
<translation>Plik firmware nie pasuje do wybranego odtwarzacza.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="110"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="109"/>
<source>Descrambling file</source>
<translation>Dekryptowanie pliku</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="118"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="117"/>
<source>Error in descramble: %1</source>
<translation>Błąd przy dekryptowaniu: %1</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="123"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="122"/>
<source>Downloading bootloader file</source>
<translation>Pobieranie pliku bootloadera</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="133"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="132"/>
<source>Adding bootloader to firmware file</source>
<translation>Dołączanie bootloadera do pliku firmware</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="171"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="170"/>
<source>could not open input file</source>
<translation>nie można otworzyć pliku wejściowego</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="172"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="171"/>
<source>reading header failed</source>
<translation>błąd odczytu nagłówka</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="173"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="172"/>
<source>reading firmware failed</source>
<translation>błąd odczytu firmware</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="174"/>
- <source>can&apos;t open bootloader file</source>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="173"/>
+ <source>can't open bootloader file</source>
<translation>nie można otworzyć pliku bootloadera</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="175"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="174"/>
<source>reading bootloader file failed</source>
<translation>odczytanie bootloadera nie powiodło się</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="176"/>
- <source>can&apos;t open output file</source>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="175"/>
+ <source>can't open output file</source>
<translation>nie można otworzyć pliku wyjściowego</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="177"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="176"/>
<source>writing output file failed</source>
<translation>zapisywanie pliku wyjściowego nie powiodło się</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="179"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="178"/>
<source>Error in patching: %1</source>
<translation>Błąd przy patchowaniu: %1</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="190"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="189"/>
<source>Error in scramble: %1</source>
<translation>Błąd przy kryptowaniu: %1</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="205"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="204"/>
<source>Checking modified firmware file</source>
<translation>Sprawdzanie zmodyfikowanego firmware</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="207"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="206"/>
<source>Error: modified file checksum wrong</source>
<translation>Błąd: zła suma kontrolna</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="215"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="214"/>
<source>Success: modified firmware file created</source>
<translation>Sukces: stworzono zmodyfikowany firmware</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="225"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="224"/>
<source>Uninstallation not possible, only installation info removed</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Odinstalowanie niemożliwe, usunięto tylko informacje o instalacji.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="246"/>
- <source>Can&apos;t open input file</source>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="245"/>
+ <source>Can't open input file</source>
<translation>Nie można otworzyć pliku wejściowego</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="247"/>
- <source>Can&apos;t open output file</source>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="246"/>
+ <source>Can't open output file</source>
<translation>Nie można otworzyć pliku wyjściowego</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="248"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="247"/>
<source>invalid file: header length wrong</source>
<translation>błąd pliku: zła długość nagłówka</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="249"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="248"/>
<source>invalid file: unrecognized header</source>
<translation>błąd pliku: nie rozpoznano nagłówka</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="250"/>
- <source>invalid file: &quot;length&quot; field wrong</source>
- <translation>błąd pliku: złe pole &quot;długość&quot;</translation>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="249"/>
+ <source>invalid file: "length" field wrong</source>
+ <translation>błąd pliku: złe pole "długość"</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="251"/>
- <source>invalid file: &quot;length2&quot; field wrong</source>
- <translation>błąd pliku: złe pole &quot;długość2&quot;</translation>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="250"/>
+ <source>invalid file: "length2" field wrong</source>
+ <translation>błąd pliku: złe pole "długość2"</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="252"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="251"/>
<source>invalid file: internal checksum error</source>
<translation>błąd pliku: błąd wewnętrznej sumy kontrolnej</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="253"/>
- <source>invalid file: &quot;length3&quot; field wrong</source>
- <translation>błąd pliku: złe pole :długość3&quot;</translation>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="252"/>
+ <source>invalid file: "length3" field wrong</source>
+ <translation>błąd pliku: złe pole :długość3"</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="254"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallhex.cpp" line="253"/>
<source>unknown</source>
<translation>nieznany</translation>
</message>
@@ -375,155 +375,155 @@
<context>
<name>BootloaderInstallIpod</name>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="54"/>
- <source>Error: can&apos;t allocate buffer memory!</source>
- <translation type="unfinished">Błąd: nie można przyporządkować pamięć bufora!</translation>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="53"/>
+ <source>Error: can't allocate buffer memory!</source>
+ <translation>Błąd: nie można zaalokować pamięci dla bufora!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="82"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="81"/>
<source>Downloading bootloader file</source>
<translation>Pobieranie pliku bootloadera</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="92"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="91"/>
<source>Installing Rockbox bootloader</source>
<translation>Instalowanie bootloadera Rockboxa</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="66"/>
- <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="153"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="65"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="152"/>
<source>Failed to read firmware directory</source>
<translation>Nie ma dostępu do folderu z firmware</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="71"/>
- <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="158"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="70"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="157"/>
<source>Unknown version number in firmware (%1)</source>
<translation>Nieznany numer wersji firmware (%1)</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="77"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="76"/>
<source>Warning: This is a MacPod, Rockbox only runs on WinPods.
See http://www.rockbox.org/wiki/IpodConversionToFAT32</source>
- <translation>Ostrzeżenie: Posiadasz MacPod&apos;a, Rockbox działa jedynie na WinPod&apos;ach.
+ <translation>Ostrzeżenie: Posiadasz MacPod'a, Rockbox działa jedynie na WinPod'ach.
Zobacz http://www.rockbox.org/wiki/IpodConversionToFAT32</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="96"/>
- <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="165"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="95"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="164"/>
<source>Could not open Ipod in R/W mode</source>
<translation>Nie można otworzyć iPoda w trybie odczytu/zapisu</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="106"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="105"/>
<source>Successfull added bootloader</source>
<translation>Bootloader został dodany pomyślnie</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="117"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="116"/>
<source>Failed to add bootloader</source>
<translation>Nie udało sie dodać bootloadera</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="129"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="128"/>
<source>Bootloader Installation complete.</source>
<translation>Zakończono instalację bootloadera.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="134"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="133"/>
<source>Writing log aborted</source>
<translation>Przerwano zapisywanie loga</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="144"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="143"/>
<source>Uninstalling bootloader</source>
<translation>Odinstalowywanie bootloadera</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="171"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="170"/>
<source>No bootloader detected.</source>
<translation>Bootloader nie został wykryty.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="177"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="176"/>
<source>Successfully removed bootloader</source>
<translation>Bootloader został pomyślnie usunięty</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="184"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="183"/>
<source>Removing bootloader failed.</source>
<translation>Nie udało się usunąć bootloadera.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="231"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="230"/>
<source>Error: could not retrieve device name</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Błąd: Nie można pobrać nazwy urządzenia</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="247"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="246"/>
<source>Error: no mountpoint specified!</source>
- <translation type="unfinished">Błąd: punkt montowania nie został podany!</translation>
+ <translation>Błąd: punkt montowania nie został podany!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="252"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="251"/>
<source>Could not open Ipod: permission denied</source>
- <translation type="unfinished">Nie można otworzyć iPoda: dostęp zabroniony</translation>
+ <translation>Nie można otworzyć iPoda: dostęp zabroniony</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="256"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="255"/>
<source>Could not open Ipod</source>
<translation>Nie można otworzyć iPoda</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="261"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="260"/>
<source>Error reading partition table - possibly not an Ipod</source>
<translation>Błąd odczytu tablicy partycji - możliwe że urządzenie nie jest iPodem</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="267"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallipod.cpp" line="266"/>
<source>No firmware partition on disk</source>
- <translation type="unfinished">Dysk nie ma partycji z firmware</translation>
+ <translation>Dysk nie ma partycji z firmware</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BootloaderInstallMi4</name>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallmi4.cpp" line="34"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallmi4.cpp" line="33"/>
<source>Downloading bootloader</source>
<translation>Pobieranie bootloadera</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallmi4.cpp" line="43"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallmi4.cpp" line="42"/>
<source>Installing Rockbox bootloader</source>
<translation>Instalowanie bootloadera Rockboxa</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallmi4.cpp" line="66"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallmi4.cpp" line="65"/>
<source>Bootloader successful installed</source>
<translation>Bootloader zainstalowany pomyślnie</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallmi4.cpp" line="78"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallmi4.cpp" line="77"/>
<source>Checking for Rockbox bootloader</source>
- <translation type="unfinished">Sprawdzanie dostepności bootloadera Rockboxa</translation>
+ <translation>Sprawdzanie dostepności bootloadera Rockboxa</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallmi4.cpp" line="80"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallmi4.cpp" line="79"/>
<source>No Rockbox bootloader found</source>
<translation>Nie znaleziono bootloadera Rockboxa</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallmi4.cpp" line="85"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallmi4.cpp" line="84"/>
<source>Checking for original firmware file</source>
- <translation type="unfinished">Sprawdzanie dostępności oryginalego firmware</translation>
+ <translation>Sprawdzanie dostępności oryginalego firmware</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallmi4.cpp" line="90"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallmi4.cpp" line="89"/>
<source>Error finding original firmware file</source>
<translation>Nie znaleziono oryginalnego pliku firmware</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallmi4.cpp" line="100"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallmi4.cpp" line="99"/>
<source>Rockbox bootloader successful removed</source>
<translation>Bootloader Rockboxa pomyślnie odinstalowany</translation>
</message>
@@ -532,118 +532,118 @@ Zobacz http://www.rockbox.org/wiki/IpodConversionToFAT32</translation>
<name>BootloaderInstallMpio</name>
<message>
<location filename="../base/bootloaderinstallmpio.cpp" line="33"/>
- <source>Bootloader installation requires you to provide a firmware file of the original firmware (bin file). You need to download this file yourself due to legal reasons. Please refer to the &lt;a href=&apos;http://www.rockbox.org/manual.shtml&apos;&gt;manual&lt;/a&gt; and the &lt;a href=&apos;http://www.rockbox.org/wiki/MPIOHD200Port&apos;&gt;MPIOHD200Port&lt;/a&gt; wiki page on how to obtain this file.&lt;br/&gt;Press Ok to continue and browse your computer for the firmware file.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <source>Bootloader installation requires you to provide a firmware file of the original firmware (bin file). You need to download this file yourself due to legal reasons. Please refer to the &lt;a href='http://www.rockbox.org/manual.shtml'&gt;manual&lt;/a&gt; and the &lt;a href='http://www.rockbox.org/wiki/MPIOHD200Port'&gt;MPIOHD200Port&lt;/a&gt; wiki page on how to obtain this file.&lt;br/&gt;Press Ok to continue and browse your computer for the firmware file.</source>
+ <translation>Przy instalacji bootloadera potrzebny jest plik z oryginalnym firmware (plik binarny). Wspomniany oryginalny firmware musisz pobrać samodzielnie, gdyż jego redystrybucja nie jest możliwa z powodów licencyjnych. Proszę zapoznaj się z &lt;a href=\'http://www.rockbox.org/manual.shtml\'&gt;instrukcją&lt;/a&gt; oraz stroną wiki &lt;a href=\'http://www.rockbox.org/wiki/MPIOHD200Port\'&gt;MPIOHD200Port&lt;/a&gt; jak pozyskać wspomniany plik.&lt;/br&gt;Naciśnij Ok aby kontynuować i wybrać pobrany już plik.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../base/bootloaderinstallmpio.cpp" line="52"/>
<source>Downloading bootloader file</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Pobieranie pliku bootloadera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../base/bootloaderinstallmpio.cpp" line="79"/>
<source>Could not open the original firmware.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Nie można otworzyć pliku z oryginalnym firmware.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../base/bootloaderinstallmpio.cpp" line="82"/>
<source>Could not read the original firmware.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Nie można czytać z pliku oryginalnego firmware.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../base/bootloaderinstallmpio.cpp" line="85"/>
<source>Loaded firmware file does not look like MPIO original firmware file.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Wskazany plik nie wygląda na oryginalny firmware MPIO.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../base/bootloaderinstallmpio.cpp" line="100"/>
<source>Could not open output file.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Nie można otworzyć pliku wyjściowego.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../base/bootloaderinstallmpio.cpp" line="103"/>
<source>Could not write output file.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Nie można zapisać do pliku wyjściowego.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../base/bootloaderinstallmpio.cpp" line="106"/>
<source>Unknown error number: %1</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Nieznany błąd nr: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../base/bootloaderinstallmpio.cpp" line="88"/>
<source>Could not open downloaded bootloader.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation type="unfinished">Nie można otworzyć pobranego bootloadera.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../base/bootloaderinstallmpio.cpp" line="91"/>
<source>Place for bootloader in OF file not empty.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Miejsce na bootloader w oryginalnym pliku nie jest puste.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../base/bootloaderinstallmpio.cpp" line="94"/>
<source>Could not read the downloaded bootloader.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Nie można czytać z pobranego pliku bootloadera.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../base/bootloaderinstallmpio.cpp" line="97"/>
<source>Bootloader checksum error.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Błąd sumy kontrolnej.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../base/bootloaderinstallmpio.cpp" line="110"/>
<location filename="../base/bootloaderinstallmpio.cpp" line="111"/>
<source>Patching original firmware failed: %1</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Modyfikacja oryginalnego firmware nie powiodła się: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../base/bootloaderinstallmpio.cpp" line="118"/>
<source>Success: modified firmware file created</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Sukces: utowrzono zmodyfikowany plik z firmware</translation>
</message>
<message>
<location filename="../base/bootloaderinstallmpio.cpp" line="126"/>
<source>To uninstall, perform a normal upgrade with an unmodified original firmware</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Aby odinstalować bootloader, przeprowadź normalny proces aktualizacji używając oryginalnego, niemodyfikowanego pliku z firmware.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BootloaderInstallSansa</name>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="56"/>
- <source>Error: can&apos;t allocate buffer memory!</source>
- <translation type="unfinished">Błąd: nie mozna przyporządkować pamięć bufora!</translation>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="55"/>
+ <source>Error: can't allocate buffer memory!</source>
+ <translation>Błąd: nie można zaalokować pamięci dla bufora!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="61"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="60"/>
<source>Searching for Sansa</source>
<translation>Wyszukiwanie Sansy</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="67"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="66"/>
<source>Permission for disc access denied!
This is required to install the bootloader</source>
<translation>Dostęp do dysku zabroniony!
Prawo dostępu jest wymagane do instalacji bootloadera</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="74"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="73"/>
<source>No Sansa detected!</source>
<translation>Nie wykryto Sansy!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="87"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="86"/>
<source>Downloading bootloader file</source>
<translation>Pobieranie pliku bootloadera</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="101"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="100"/>
<source>Installing Rockbox bootloader</source>
<translation>Instalowanie bootloadera Rockboxa</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="79"/>
- <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="187"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="78"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="186"/>
<source>OLD ROCKBOX INSTALLATION DETECTED, ABORTING.
You must reinstall the original Sansa firmware before running
sansapatcher for the first time.
@@ -656,78 +656,78 @@ Zobacz http://www.rockbox.org/wiki/SansaE200Install
</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="109"/>
- <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="197"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="108"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="196"/>
<source>Could not open Sansa in R/W mode</source>
<translation>Nie można otworzyć Sansy w trybie odczytu/zapisu</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="118"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="117"/>
<source>Checking downloaded bootloader</source>
<translation>Sprawdzanie pobranego bootloadera</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="126"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="125"/>
<source>Bootloader mismatch! Aborting.</source>
<translation>Nieodpowiedni bootloader! Anulowanie.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="136"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="135"/>
<source>Successfully installed bootloader</source>
<translation>Bootloader zainstalowany pomyślnie</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="147"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="146"/>
<source>Failed to install bootloader</source>
<translation>Bootloader nie został pomyślnie zainstalowany</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="160"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="159"/>
<source>Bootloader Installation complete.</source>
<translation>Instalacja bootloadera zakończona.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="165"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="164"/>
<source>Writing log aborted</source>
<translation>Przerwano zapisywanie loga</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="178"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="177"/>
<source>Uninstalling bootloader</source>
<translation>Odinstalowywanie bootloadera</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="203"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="202"/>
<source>Successfully removed bootloader</source>
<translation>Bootloader został pomyślnie usunięty</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="210"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="209"/>
<source>Removing bootloader failed.</source>
<translation>Bootloader nie został usunięty.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="247"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="246"/>
<source>Error: could not retrieve device name</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Błąd: Nie można pobrać nazwy urządzenia</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="263"/>
- <source>Can&apos;t find Sansa</source>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="262"/>
+ <source>Can't find Sansa</source>
<translation>Nie można wykryć Sansy</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="268"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="267"/>
<source>Could not open Sansa</source>
<translation>Nie można otworzyć Sansy</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="273"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="272"/>
<source>Could not read partition table</source>
<translation>Nie można odczytać tablicy partycji</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="280"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstallsansa.cpp" line="279"/>
<source>Disk is not a Sansa (Error %1), aborting.</source>
<translation>Dysk nie jest Sansą (Błąd %1), anulowanie.</translation>
</message>
@@ -735,305 +735,270 @@ Zobacz http://www.rockbox.org/wiki/SansaE200Install
<context>
<name>BootloaderInstallTcc</name>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstalltcc.cpp" line="34"/>
- <source>Bootloader installation requires you to provide a firmware file of the original firmware (bin file). You need to download this file yourself due to legal reasons. Please refer to the &lt;a href=&apos;http://www.rockbox.org/manual.shtml&apos;&gt;manual&lt;/a&gt; and the &lt;a href=&apos;http://www.rockbox.org/wiki/CowonD2Info&apos;&gt;CowonD2Info&lt;/a&gt; wiki page on how to obtain the file.&lt;br/&gt;Press Ok to continue and browse your computer for the firmware file.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalltcc.cpp" line="33"/>
+ <source>Bootloader installation requires you to provide a firmware file of the original firmware (bin file). You need to download this file yourself due to legal reasons. Please refer to the &lt;a href='http://www.rockbox.org/manual.shtml'&gt;manual&lt;/a&gt; and the &lt;a href='http://www.rockbox.org/wiki/CowonD2Info'&gt;CowonD2Info&lt;/a&gt; wiki page on how to obtain the file.&lt;br/&gt;Press Ok to continue and browse your computer for the firmware file.</source>
+ <translation>Przy instalacji bootloadera potrzebny jest plik z oryginalnym firmware (plik binarny). Wspomniany oryginalny firmware musisz pobrać samodzielnie, gdyż jego redystrybucja nie jest możliwa z powodów licencyjnych. Proszę zapoznaj się z &lt;a href=\'http://www.rockbox.org/manual.shtml\'&gt;instrukcją&lt;/a&gt; oraz stroną wiki &lt;a href=\'http://www.rockbox.org/wiki/CowonD2Info\'&gt;CowonD2Info&lt;/a&gt; jak pozyskać wspomniany plik.&lt;/br&gt;Naciśnij Ok aby kontynuować i wybrać pobrany już plik.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstalltcc.cpp" line="51"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalltcc.cpp" line="50"/>
<source>Downloading bootloader file</source>
<translation>Pobieranie pliku bootloadera</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstalltcc.cpp" line="83"/>
- <location filename="../base/bootloaderinstalltcc.cpp" line="100"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalltcc.cpp" line="82"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalltcc.cpp" line="99"/>
<source>Could not load %1</source>
<translation>Nie można załadować %1</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstalltcc.cpp" line="91"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalltcc.cpp" line="90"/>
<source>Unknown OF file used: %1</source>
<translation>Nieznana wersja oryginalnego firmware:%1</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstalltcc.cpp" line="105"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalltcc.cpp" line="104"/>
<source>Patching Firmware...</source>
<translation>Patchowanie firmware...</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstalltcc.cpp" line="112"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalltcc.cpp" line="111"/>
<source>Could not patch firmware</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Nie można zmodyfikować firmware</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstalltcc.cpp" line="118"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalltcc.cpp" line="117"/>
<source>Could not open %1 for writing</source>
<translation>Nie można otworzyć %1 w trybie zapisu</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstalltcc.cpp" line="127"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalltcc.cpp" line="126"/>
<source>Could not write firmware file</source>
<translation>Nie można zapisac pliku firmware</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstalltcc.cpp" line="132"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalltcc.cpp" line="131"/>
<source>Success: modified firmware file created</source>
<translation>Sukces: utworzono zmodyfikowany firmware</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/bootloaderinstalltcc.cpp" line="152"/>
+ <location filename="../base/bootloaderinstalltcc.cpp" line="151"/>
<source>To uninstall, perform a normal upgrade with an unmodified original firmware</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
- </message>
-</context>
-<context>
- <name>BrowseDirtreeFrm</name>
- <message>
- <location filename="../browsedirtreefrm.ui" line="13"/>
- <source>Find Directory</source>
- <translation>Znajdź folder</translation>
- </message>
- <message>
- <location filename="../browsedirtreefrm.ui" line="19"/>
- <source>Browse to the destination folder</source>
- <translation>Wybierz folder docelowy</translation>
- </message>
- <message>
- <location filename="../browsedirtreefrm.ui" line="47"/>
- <source>&amp;Ok</source>
- <translation></translation>
- </message>
- <message>
- <location filename="../browsedirtreefrm.ui" line="57"/>
- <source>&amp;Cancel</source>
- <translation>&amp;Anuluj</translation>
+ <translation>Aby odinstalować bootloader, przeprowadź normalny proces aktualizacji używając oryginalnego, niemodyfikowanego pliku z oryginalnym firmware.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Config</name>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="112"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="120"/>
<source>The following errors occurred:</source>
<translation>Wystapiły następujące błędy:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="136"/>
- <source>Language changed</source>
- <translation>Zmieniono język</translation>
- </message>
- <message>
- <location filename="../configure.cpp" line="137"/>
- <source>You need to restart the application for the changed language to take effect.</source>
- <translation>Aby zmiany zostały wprowadzone, uruchom program ponownie.</translation>
- </message>
- <message>
- <location filename="../configure.cpp" line="145"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="154"/>
<source>No mountpoint given</source>
<translation>Nie określono punktu montowania</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="149"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="158"/>
<source>Mountpoint does not exist</source>
<translation>Punkt montowania nie istnieje</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="153"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="162"/>
<source>Mountpoint is not a directory.</source>
<translation>Folder nie jest punktem montowania.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="157"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="166"/>
<source>Mountpoint is not writeable</source>
<translation>Punkt montowania nie jest zapisywalny</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="171"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="181"/>
<source>No player selected</source>
<translation>Nie wybrano urządzenia</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="178"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="188"/>
<source>Cache path not writeable. Leave path empty to default to systems temporary path.</source>
<translation>Nie można nic zapisać do bufora. Zmień ścieżkę na domyślną aby wykorzystać bufor systemowy.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="197"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="208"/>
<source>You need to fix the above errors before you can continue.</source>
<translation>Musisz usunąć powyższe błędy zanim będziesz mógł kontynuować operację.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="200"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="211"/>
<source>Configuration error</source>
<translation>Błąd konfiguracji</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="283"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="299"/>
<source>Current cache size is %L1 kiB.</source>
<translation>Rozmiar bufora to %L1 kB.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="292"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="308"/>
<source>Showing disabled targets</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Wyświetlanie urządzeń oznaczonych jako wyłączone</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="293"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="309"/>
<source>You just enabled showing targets that are marked disabled. Disabled targets are not recommended to end users. Please use this option only if you know what you are doing.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Właśnie wybrałeś wyświetlanie urządzeń oznaczonych jako wyłączone. Urządzenia oznaczone jako wyłączone nie są zalecane dla zwykłych użytkowników. Użyj tej opcji jedynie jeśli dobrze wiesz co robisz. </translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="400"/>
- <location filename="../configure.cpp" line="430"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="416"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="446"/>
<source>Configuration OK</source>
<translation>Konfiguracja jest poprawna</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="406"/>
- <location filename="../configure.cpp" line="435"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="422"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="451"/>
<source>Configuration INVALID</source>
<translation>Niepoprawna konfiguracja</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="475"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="491"/>
<source>Proxy Detection</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Wykrywanie Proxy</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="476"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="492"/>
<source>The System Proxy settings are invalid!
-Rockbox Utility can&apos;t work with this proxy settings. Make sure the system proxy is set correctly. Note that &quot;proxy auto-config (PAC)&quot; scripts are not supported by Rockbox Utility. If your system uses this you need to use manual proxy settings.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
- </message>
- <message>
- <location filename="../configure.cpp" line="552"/>
- <source>Select your device</source>
- <translation>Wybierz swoje urządzenie</translation>
+Rockbox Utility can't work with this proxy settings. Make sure the system proxy is set correctly. Note that "proxy auto-config (PAC)" scripts are not supported by Rockbox Utility. If your system uses this you need to use manual proxy settings.</source>
+ <translation>Globalne ustawienia Proxy są nieprawidłowe!&#13;
+Rockbox Utility nie może pracować z tymi ustawieniami. Proszę sprawdź, że ustawienia są poprawne. Skrypty PAC (proxy auto-config) nie są obsługiwane przez Rockbox Utility. Jeżeli korzystasz z takich skryptów, musisz użyć ustawień ręcznych.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="577"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="605"/>
<source>Set Cache Path</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Ustaw ścieżkę do bufora</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="645"/>
- <source>%1 &quot;MacPod&quot; found!
-Rockbox needs a FAT formatted Ipod (so-called &quot;WinPod&quot;) to run. </source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <location filename="../configure.cpp" line="734"/>
+ <source>%1 "MacPod" found!
+Rockbox needs a FAT formatted Ipod (so-called "WinPod") to run. </source>
+ <translation>znaleziono \"MaxPod\" %1!&#13;
+Rockbox obsługuje wyłącznie Ipody z systemem plików FAT (tak zwane \"WinPod\").</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="659"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="748"/>
<source>Fatal error</source>
<translation>Błąd krytyczny</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="664"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="753"/>
<source>Detected an unsupported player:
%1
-Sorry, Rockbox doesn&apos;t run on your player.</source>
+Sorry, Rockbox doesn't run on your player.</source>
<translation>Wykryto nieobsługiwane urządzenie:
%1
Niestety, Rockbox nie działa na tym urządzeniu.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="669"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="758"/>
<source>Fatal: player incompatible</source>
<translation>Uwaga: nieobsługiwane urządznie</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="680"/>
- <location filename="../configure.cpp" line="689"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="769"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="778"/>
<source>Autodetection</source>
<translation>Autodetekcja</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="681"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="770"/>
<source>Could not detect a Mountpoint.
Select your Mountpoint manually.</source>
<translation>Nie można wykryć punktu montowania.
Wybierz ręcznie punkt montowania.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="690"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="779"/>
<source>Could not detect a device.
Select your device and Mountpoint manually.</source>
<translation>Nie mozna wykryć urządzenia.
Ręcznie wybierz urządzenie i punkt montowania.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="701"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="790"/>
<source>Really delete cache?</source>
- <translation type="unfinished">Na pewno opróżnić bufor?</translation>
+ <translation>Na pewno opróżnić bufor?</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="702"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="791"/>
<source>Do you really want to delete the cache? Make absolutely sure this setting is correct as it will remove &lt;b&gt;all&lt;/b&gt; files in this folder!</source>
<translation>Czy na pewno chcesz wyczyścić bufor? Upewnij się że ustawienia są poprawne gdyż zostaną usunięte &lt;b&gt;wszystkie,&lt;/b&gt; pliki z tego folderu!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="710"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="799"/>
<source>Path wrong!</source>
<translation>Błędna ścieżka!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="711"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="800"/>
<source>The cache path is invalid. Aborting.</source>
<translation>Nieprawidłowa ścieżka do bufora. Anulowanie.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="749"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="838"/>
<source>TTS configuration invalid</source>
<translation>Niepoprawna kofiguracja silnika TTS</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="750"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="839"/>
<source>TTS configuration invalid.
Please configure TTS engine.</source>
<translation>Niepoprawna konfiguracja silnika TTS.
Prosze skonfigurować silnik TTS.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="755"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="844"/>
<source>Could not start TTS engine.</source>
<translation>Nie mozna zainicjować silnika TTS.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="774"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="863"/>
<source>Could not voice test string.</source>
<translation>Nie można przetestować ścieżki głosowej.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="756"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="845"/>
<source>Could not start TTS engine.
</source>
<translation>Nie można zainicjować silnika TTS.
</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="652"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="741"/>
<source>%1 in MTP mode found!
You need to change your player to MSC mode for installation. </source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>znaleziono %1 w trybie MTP!&#13;
+Musisz przełączyć swój odtwarzacz w tryb MSC aby kontynuować instalację.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="657"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="746"/>
<source>Until you change this installation will fail!</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Dopóki nie zmienisz tego ustawienia instalacja nie powiedzie się!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="757"/>
- <location filename="../configure.cpp" line="776"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="846"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="865"/>
<source>
Please configure TTS engine.</source>
<translation>
Prosze skonfigurować silnik TTS.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="771"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="860"/>
<source>Rockbox Utility Voice Test</source>
<translation>Test Głosu</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="775"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="864"/>
<source>Could not voice test string.
</source>
<translation>Nie można przetestować ścieżki głosowej.
@@ -1063,8 +1028,7 @@ Prosze skonfigurować silnik TTS.</translation>
<translation>Wybierz swoje urządzenie wśród &amp;dysków</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="56"/>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="303"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="312"/>
<source>&amp;Browse</source>
<translation>&amp;Otwórz</translation>
</message>
@@ -1074,173 +1038,183 @@ Prosze skonfigurować silnik TTS.</translation>
<translation>&amp;Wybierz swój odtwarzacz</translation>
</message>
<message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="58"/>
+ <source>&amp;Refresh</source>
+ <translation>&amp;Odśwież</translation>
+ </message>
+ <message>
<location filename="../configurefrm.ui" line="95"/>
<source>Show disabled targets</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Wyświetl urządzenia oznaczone jako wyłączone</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="105"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="114"/>
<source>&amp;Autodetect</source>
<translation>&amp;Autowykrywanie</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="127"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="136"/>
<source>&amp;Proxy</source>
<translation>&amp;Proxy</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="133"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="142"/>
<source>&amp;No Proxy</source>
<translation>&amp;Bez proxy</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="143"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="152"/>
<source>Use S&amp;ystem values</source>
<translation>Użyj wartości &amp;systemowych</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="150"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="159"/>
<source>&amp;Manual Proxy settings</source>
<translation>&amp;Ręczne ustawienia proxy</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="157"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="166"/>
<source>Proxy Values</source>
<translation>Dane proxy</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="163"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="172"/>
<source>&amp;Host:</source>
<translation>&amp;Host:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="180"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="189"/>
<source>&amp;Port:</source>
<translation>&amp;Port:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="203"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="212"/>
<source>&amp;Username</source>
<translation>&amp;Nazwa użytkownika</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="213"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="222"/>
<source>Pass&amp;word</source>
<translation>&amp;Hasło</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="244"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="253"/>
<source>&amp;Language</source>
<translation>&amp;Język</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="258"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="267"/>
<source>Cac&amp;he</source>
<translation>&amp;Bufor</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="261"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="270"/>
<source>Download cache settings</source>
<translation>Pobierz ustawienia bufora</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="267"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="276"/>
<source>Rockbox Utility uses a local download cache to save network traffic. You can change the path to the cache and use it as local repository by enabling Offline mode.</source>
<translation>Rockbox Utility używa lokalnego bufora aby ograniczyć ruch sieciowy. Możesz zmienić ścieżkę do tego folderu i użyć go jako źródło, przechodząc w tryb Offline.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="277"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="286"/>
<source>Current cache size is %1</source>
<translation>Rozmiar bufora to %1</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="286"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="295"/>
<source>P&amp;ath</source>
<translation>&amp;Ścieżka</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="296"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="305"/>
<source>Entering an invalid folder will reset the path to the systems temporary path.</source>
<translation>Po wybraniu niewłaściwego folderu, ścieżka zostanie zmieniona na systemową.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="318"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="327"/>
<source>Disable local &amp;download cache</source>
<translation>&amp;Wyłącz tymczasowy bufor pobierania</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="325"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="334"/>
<source>&lt;p&gt;This will try to use all information from the cache, even information about updates. Only use this option if you want to install without network connection. Note: you need to do the same install you want to perform later with network access first to download all required files to the cache.&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;To spowoduje, że wszystkie informacje będą pobierane z bufora, nawet aktualizacje. Użyj tej opcji tylko jesli chcesz przeprowadzić instalację bez połączenia z internetem. Uwaga: żeby przeprowadzić daną instalację, musisz wpierw dokonać instalacji z internetu, aby pliki instalacyjne zostały zapisane w buforze.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="328"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="337"/>
<source>O&amp;ffline mode</source>
<translation>Tryb &amp;Offline</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="363"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="372"/>
<source>Clean cache &amp;now</source>
<translation>&amp;Wyczyść teraz bufor</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="379"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="388"/>
<source>&amp;TTS &amp;&amp; Encoder</source>
<translation>&amp;TTS &amp;&amp; Enkoder</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="385"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="394"/>
<source>TTS Engine</source>
<translation>Silnik TTS</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="391"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="400"/>
<source>&amp;Select TTS Engine</source>
<translation>&amp;Wybierz silnik TTS</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="404"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="413"/>
<source>Configure TTS Engine</source>
<translation>Konfiguruj silnik TTS</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="411"/>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="455"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="420"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="471"/>
<source>Configuration invalid!</source>
<translation>Nieprawidłowa konfiguracja!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="428"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="437"/>
<source>Configure &amp;TTS</source>
<translation>Konfiguruj &amp;TTS</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="439"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="448"/>
<source>Test TTS</source>
<translation>Testuj TTS</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="449"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="455"/>
+ <source>&amp;Use string corrections for TTS</source>
+ <translation>&amp;Użyj korekty dla TTS</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="465"/>
<source>Encoder Engine</source>
<translation>Silnik enkodera</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="472"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="488"/>
<source>Configure &amp;Enc</source>
<translation>&amp;Konfiguruj enkoder</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="483"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="499"/>
<source>encoder name</source>
<translation>nazwa enkodera</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="523"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="539"/>
<source>&amp;Ok</source>
<translation>&amp;Ok</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../configurefrm.ui" line="534"/>
+ <location filename="../configurefrm.ui" line="550"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Wyjdź</translation>
</message>
@@ -1248,7 +1222,7 @@ Prosze skonfigurować silnik TTS.</translation>
<context>
<name>Configure</name>
<message>
- <location filename="../configure.cpp" line="535"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="551"/>
<source>English</source>
<comment>This is the localized language name, i.e. your language.</comment>
<translation>Polski</translation>
@@ -1274,7 +1248,7 @@ Prosze skonfigurować silnik TTS.</translation>
<message>
<location filename="../createvoicefrm.ui" line="55"/>
<source>Generation settings</source>
- <translation type="unfinished">Ustawienia</translation>
+ <translation>Ustawienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../createvoicefrm.ui" line="61"/>
@@ -1311,15 +1285,15 @@ Prosze skonfigurować silnik TTS.</translation>
<context>
<name>CreateVoiceWindow</name>
<message>
- <location filename="../createvoicewindow.cpp" line="99"/>
- <location filename="../createvoicewindow.cpp" line="102"/>
+ <location filename="../createvoicewindow.cpp" line="97"/>
+ <location filename="../createvoicewindow.cpp" line="100"/>
<source>Selected TTS engine: &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;</source>
<translation>Wybrany silnik TTS: &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../createvoicewindow.cpp" line="110"/>
- <location filename="../createvoicewindow.cpp" line="113"/>
- <location filename="../createvoicewindow.cpp" line="117"/>
+ <location filename="../createvoicewindow.cpp" line="108"/>
+ <location filename="../createvoicewindow.cpp" line="111"/>
+ <location filename="../createvoicewindow.cpp" line="115"/>
<source>Selected encoder: &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;</source>
<translation>Wybrany enkoder: &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;</translation>
</message>
@@ -1327,12 +1301,12 @@ Prosze skonfigurować silnik TTS.</translation>
<context>
<name>EncExes</name>
<message>
- <location filename="../base/encoders.cpp" line="95"/>
+ <location filename="../base/encoders.cpp" line="94"/>
<source>Path to Encoder:</source>
<translation>Ścieżka do encodera:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/encoders.cpp" line="97"/>
+ <location filename="../base/encoders.cpp" line="96"/>
<source>Encoder options:</source>
<translation>Opcje encodera:</translation>
</message>
@@ -1340,22 +1314,22 @@ Prosze skonfigurować silnik TTS.</translation>
<context>
<name>EncRbSpeex</name>
<message>
- <location filename="../base/encoders.cpp" line="161"/>
+ <location filename="../base/encoders.cpp" line="160"/>
<source>Volume:</source>
<translation>Głośność:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/encoders.cpp" line="163"/>
+ <location filename="../base/encoders.cpp" line="162"/>
<source>Quality:</source>
<translation>Jakość:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/encoders.cpp" line="165"/>
+ <location filename="../base/encoders.cpp" line="164"/>
<source>Complexity:</source>
<translation>Szczegółowość:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/encoders.cpp" line="167"/>
+ <location filename="../base/encoders.cpp" line="166"/>
<source>Use Narrowband:</source>
<translation>Wąskie pasmo:</translation>
</message>
@@ -1363,34 +1337,34 @@ Prosze skonfigurować silnik TTS.</translation>
<context>
<name>EncTtsCfgGui</name>
<message>
- <location filename="../encttscfggui.cpp" line="32"/>
+ <location filename="../encttscfggui.cpp" line="31"/>
<source>Waiting for engine...</source>
<translation>Czekaj na silnik...</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../encttscfggui.cpp" line="82"/>
+ <location filename="../encttscfggui.cpp" line="81"/>
<source>Ok</source>
<translation>Ok</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../encttscfggui.cpp" line="85"/>
+ <location filename="../encttscfggui.cpp" line="84"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Anuluj</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../encttscfggui.cpp" line="184"/>
+ <location filename="../encttscfggui.cpp" line="183"/>
<source>Browse</source>
<translation>Otwórz</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../encttscfggui.cpp" line="192"/>
+ <location filename="../encttscfggui.cpp" line="191"/>
<source>Refresh</source>
<translation>Odśwież</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../encttscfggui.cpp" line="364"/>
+ <location filename="../encttscfggui.cpp" line="363"/>
<source>Select executable</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Wybierz plik wykonywalny</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -1418,7 +1392,7 @@ Prosze skonfigurować silnik TTS.</translation>
<message>
<location filename="../installtalkfrm.ui" line="61"/>
<source>Generation settings</source>
- <translation type="unfinished">Ustawienia</translation>
+ <translation>Ustawienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../installtalkfrm.ui" line="67"/>
@@ -1448,7 +1422,7 @@ Prosze skonfigurować silnik TTS.</translation>
<message>
<location filename="../installtalkfrm.ui" line="162"/>
<source>Generation options</source>
- <translation type="unfinished">Opcje</translation>
+ <translation>Opcje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../installtalkfrm.ui" line="171"/>
@@ -1484,25 +1458,25 @@ Prosze skonfigurować silnik TTS.</translation>
<context>
<name>InstallTalkWindow</name>
<message>
- <location filename="../installtalkwindow.cpp" line="56"/>
+ <location filename="../installtalkwindow.cpp" line="54"/>
<source>Select folder to create talk files</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Wybierz katalog, w którym utworzyć plik .talk</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../installtalkwindow.cpp" line="91"/>
+ <location filename="../installtalkwindow.cpp" line="89"/>
<source>The Folder to Talk is wrong!</source>
- <translation type="unfinished">Niewłaściwy folder plików .talk!</translation>
+ <translation>Niewłaściwy folder plików .talk!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../installtalkwindow.cpp" line="124"/>
- <location filename="../installtalkwindow.cpp" line="127"/>
+ <location filename="../installtalkwindow.cpp" line="122"/>
+ <location filename="../installtalkwindow.cpp" line="125"/>
<source>Selected TTS engine: &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;</source>
<translation>Wybrany silnik TTS: &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../installtalkwindow.cpp" line="134"/>
- <location filename="../installtalkwindow.cpp" line="137"/>
- <location filename="../installtalkwindow.cpp" line="141"/>
+ <location filename="../installtalkwindow.cpp" line="132"/>
+ <location filename="../installtalkwindow.cpp" line="135"/>
+ <location filename="../installtalkwindow.cpp" line="139"/>
<source>Selected encoder: &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;</source>
<translation>Wybrany enkoder: &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;</translation>
</message>
@@ -1510,74 +1484,74 @@ Prosze skonfigurować silnik TTS.</translation>
<context>
<name>InstallWindow</name>
<message>
- <location filename="../installwindow.cpp" line="108"/>
+ <location filename="../installwindow.cpp" line="107"/>
<source>Backup to %1</source>
- <translation type="unfinished">Tworzenie kopii do %1</translation>
+ <translation>Tworzenie kopii do %1</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../installwindow.cpp" line="138"/>
+ <location filename="../installwindow.cpp" line="137"/>
<source>Mount point is wrong!</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Punkt monotowania jest błędny!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../installwindow.cpp" line="175"/>
+ <location filename="../installwindow.cpp" line="174"/>
<source>Really continue?</source>
- <translation type="unfinished">Na pewno kontynuować?</translation>
+ <translation>Na pewno kontynuować?</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../installwindow.cpp" line="179"/>
+ <location filename="../installwindow.cpp" line="178"/>
<source>Aborted!</source>
- <translation type="unfinished">Przerwano!</translation>
+ <translation>Przerwano!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../installwindow.cpp" line="188"/>
+ <location filename="../installwindow.cpp" line="187"/>
<source>Beginning Backup...</source>
- <translation type="unfinished">Rozpoczynanie tworzenia kopii...</translation>
+ <translation>Rozpoczynanie tworzenia kopii...</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../installwindow.cpp" line="210"/>
+ <location filename="../installwindow.cpp" line="209"/>
<source>Backup finished.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Tworzenie kopii zakończone.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../installwindow.cpp" line="213"/>
+ <location filename="../installwindow.cpp" line="212"/>
<source>Backup failed!</source>
- <translation type="unfinished">Błąd tworzenia kopii!</translation>
+ <translation>Błąd tworzenia kopii!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../installwindow.cpp" line="244"/>
+ <location filename="../installwindow.cpp" line="243"/>
<source>Select Backup Filename</source>
- <translation type="unfinished">Wybierz nazwę dla kopii</translation>
+ <translation>Wybierz nazwę dla kopii</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../installwindow.cpp" line="277"/>
+ <location filename="../installwindow.cpp" line="276"/>
<source>This is the absolute up to the minute Rockbox built. A current build will get updated every time a change is made. Latest version is r%1 (%2).</source>
- <translation type="unfinished">Absolutnie najnowsza wersja rozwojowa Rockboxa. Jest kompilowana z każdą zmianą źródeł. Ostatni numer wersji to r%1 (%2).</translation>
+ <translation>Absolutnie najnowsza wersja rozwojowa Rockboxa. Jest kompilowana z każdą zmianą źródeł. Ostatni numer wersji to r%1 (%2).</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../installwindow.cpp" line="283"/>
+ <location filename="../installwindow.cpp" line="282"/>
<source>&lt;b&gt;This is the recommended version.&lt;/b&gt;</source>
- <translation type="unfinished">&lt;b&gt;To jest rekomendowana wersja.&lt;/b&gt;</translation>
+ <translation>&lt;b&gt;To jest rekomendowana wersja.&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../installwindow.cpp" line="294"/>
+ <location filename="../installwindow.cpp" line="293"/>
<source>This is the last released version of Rockbox.</source>
- <translation type="unfinished">To jest ostatnie wydanie Rockboxa.</translation>
+ <translation>To jest ostatnie wydanie Rockboxa.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../installwindow.cpp" line="297"/>
+ <location filename="../installwindow.cpp" line="296"/>
<source>&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; The lastest released version is %1. &lt;b&gt;This is the recommended version.&lt;/b&gt;</source>
- <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Uwaga:&lt;/b&gt; Ostatnie wydanie ma numer %1. &lt;b&gt;Ta wersja jest rekomendowana.&lt;/b&gt;</translation>
+ <translation>&lt;b&gt;Uwaga:&lt;/b&gt; Ostatnie wydanie ma numer %1. &lt;b&gt;Ta wersja jest rekomendowana.&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../installwindow.cpp" line="309"/>
+ <location filename="../installwindow.cpp" line="308"/>
<source>These are automatically built each day from the current development source code. This generally has more features than the last stable release but may be much less stable. Features may change regularly.</source>
- <translation type="unfinished">Wersja kompilowana codziennie z najnowszego źródła. Generalnie posiada więcej funkcji niż ostatnie wydanie, jednak może być mniej stabilna. Co jakiś czas dodawane są nowe funkcje.</translation>
+ <translation>Wersja kompilowana codziennie z najnowszego źródła. Generalnie posiada więcej funkcji niż ostatnie wydanie, jednak może być mniej stabilna. Co jakiś czas dodawane są nowe funkcje.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../installwindow.cpp" line="313"/>
+ <location filename="../installwindow.cpp" line="312"/>
<source>&lt;b&gt;Note:&lt;/b&gt; archived version is r%1 (%2).</source>
- <translation type="unfinished">&lt;b&gt;Uwaga:&lt;/b&gt; wersja zarchiwizowana to r%1 (%2).</translation>
+ <translation>&lt;b&gt;Uwaga:&lt;/b&gt; wersja zarchiwizowana to r%1 (%2).</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -1585,87 +1559,87 @@ Prosze skonfigurować silnik TTS.</translation>
<message>
<location filename="../installwindowfrm.ui" line="16"/>
<source>Install Rockbox</source>
- <translation type="unfinished">Zainstaluj Rockboxa</translation>
+ <translation>Zainstaluj Rockboxa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../installwindowfrm.ui" line="35"/>
<source>Please select the Rockbox version you want to install on your player:</source>
- <translation type="unfinished">Wybierz wersję wydania Rockboxa do zainstalowania na urządzeniu:</translation>
+ <translation>Wybierz wersję wydania Rockboxa do zainstalowania na urządzeniu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../installwindowfrm.ui" line="45"/>
<source>Version</source>
- <translation type="unfinished">Wersja</translation>
+ <translation>Wersja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../installwindowfrm.ui" line="51"/>
<source>Rockbox &amp;stable</source>
- <translation type="unfinished">Rockbox wydanie &amp;stabilne</translation>
+ <translation>Rockbox wydanie &amp;stabilne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../installwindowfrm.ui" line="58"/>
<source>&amp;Archived Build</source>
- <translation type="unfinished">Wersja &amp;rozwojowa zarchiwizowana</translation>
+ <translation>Wersja &amp;rozwojowa zarchiwizowana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../installwindowfrm.ui" line="65"/>
<source>&amp;Current Build</source>
- <translation type="unfinished">Wersja rozwojowa &amp;najnowsza</translation>
+ <translation>Wersja rozwojowa &amp;najnowsza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../installwindowfrm.ui" line="75"/>
<source>Details</source>
- <translation type="unfinished">Szczegóły</translation>
+ <translation>Szczegóły</translation>
</message>
<message>
<location filename="../installwindowfrm.ui" line="81"/>
<source>Details about the selected version</source>
- <translation type="unfinished">Szczegóły wybranej wersji</translation>
+ <translation>Szczegóły wybranej wersji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../installwindowfrm.ui" line="91"/>
<source>Note</source>
- <translation type="unfinished">Uwaga</translation>
+ <translation>Uwaga</translation>
</message>
<message>
<location filename="../installwindowfrm.ui" line="119"/>
<source>&amp;Install</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>&amp;Instaluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../installwindowfrm.ui" line="130"/>
<source>&amp;Cancel</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>&amp;Przerwij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../installwindowfrm.ui" line="156"/>
<source>Backup</source>
- <translation type="unfinished">Kopia zapasowa</translation>
+ <translation>Kopia zapasowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../installwindowfrm.ui" line="162"/>
<source>Backup before installing</source>
- <translation type="unfinished">Stwórz kopię przed instalacją</translation>
+ <translation>Stwórz kopię przed instalacją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../installwindowfrm.ui" line="169"/>
<source>Backup location</source>
- <translation type="unfinished">Folder kopii zapasowej</translation>
+ <translation>Folder kopii zapasowej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../installwindowfrm.ui" line="188"/>
<source>Change</source>
- <translation type="unfinished">Zmień</translation>
+ <translation>Zmień</translation>
</message>
<message>
<location filename="../installwindowfrm.ui" line="198"/>
<source>Rockbox Utility stores copies of Rockbox it has downloaded on the local hard disk to save network traffic. If your local copy is no longer working, tick this box to download a fresh copy.</source>
- <translation type="unfinished">Rockbox Utility przetrzymuje kopię pobranego Rockboxa na twardym dysku aby ograniczyć ruch w sieci. Jeśli kopia z dysku nie działa, zaznacz tę opcję aby pobrać ponownie.</translation>
+ <translation>Rockbox Utility przetrzymuje kopię pobranego Rockboxa na twardym dysku aby ograniczyć ruch w sieci. Jeśli kopia z dysku nie działa, zaznacz tę opcję aby pobrać ponownie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../installwindowfrm.ui" line="201"/>
- <source>&amp;Don&apos;t use locally cached copy</source>
- <translation type="unfinished">&amp;Nie używaj kopii z bufora</translation>
+ <source>&amp;Don't use locally cached copy</source>
+ <translation>&amp;Nie używaj kopii z bufora</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -1703,17 +1677,17 @@ Prosze skonfigurować silnik TTS.</translation>
<context>
<name>ProgressLoggerGui</name>
<message>
- <location filename="../progressloggergui.cpp" line="104"/>
+ <location filename="../progressloggergui.cpp" line="103"/>
<source>&amp;Abort</source>
<translation>&amp;Przerwij</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../progressloggergui.cpp" line="122"/>
+ <location filename="../progressloggergui.cpp" line="121"/>
<source>&amp;Ok</source>
- <translation></translation>
+ <translation/>
</message>
<message>
- <location filename="../progressloggergui.cpp" line="145"/>
+ <location filename="../progressloggergui.cpp" line="144"/>
<source>Save system trace log</source>
<translation>Zapisz dzienik zdarzeń systemu</translation>
</message>
@@ -1721,20 +1695,23 @@ Prosze skonfigurować silnik TTS.</translation>
<context>
<name>QObject</name>
<message>
- <location filename="../main.cpp" line="71"/>
+ <location filename="../configure.cpp" line="587"/>
+ <location filename="../main.cpp" line="70"/>
<source>LTR</source>
- <extracomment>This string is used to indicate the writing direction. Translate it to &quot;RTL&quot; (without quotes) for RTL languages. Anything else will get treated as LTR language.</extracomment>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <extracomment>This string is used to indicate the writing direction. Translate it to "RTL" (without quotes) for RTL languages. Anything else will get treated as LTR language.
+----------
+This string is used to indicate the writing direction. Translate it to "RTL" (without quotes) for RTL languages. Anything else will get treated as LTR language.</extracomment>
+ <translation>LTR</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/system.cpp" line="376"/>
+ <location filename="../base/system.cpp" line="380"/>
<source>(unknown vendor name) </source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>(nieznany producent)</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/system.cpp" line="394"/>
+ <location filename="../base/system.cpp" line="398"/>
<source>(unknown product name)</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>(nieznanane urządzenie)</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -1742,403 +1719,404 @@ Prosze skonfigurować silnik TTS.</translation>
<message>
<location filename="../quazip/quazipfile.cpp" line="141"/>
<source>ZIP/UNZIP API error %1</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>błąd ZIP/UNZIP API %1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>RbUtilQt</name>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="104"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="120"/>
<source>File</source>
<translation>Plik</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="104"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="120"/>
<source>Version</source>
<translation>Wersja</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="205"/>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="238"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="221"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="254"/>
<source>Downloading build information, please wait ...</source>
<translation>Pobieranie informacji o buildzie, prosze czekać...</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="216"/>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="247"/>
- <source>Can&apos;t get version information!</source>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="232"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="263"/>
+ <source>Can't get version information!</source>
<translation>Nie można pobrać informacji!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="217"/>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="248"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="233"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="264"/>
<source>Network error</source>
<translation>Błąd połączenia</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="329"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="351"/>
<source>New installation</source>
<translation>Nowa instalacja</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="330"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="352"/>
<source>This is a new installation of Rockbox Utility, or a new version. The configuration dialog will now open to allow you to setup the program, or review your settings.</source>
- <translation></translation>
+ <translation/>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="337"/>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1257"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="359"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1294"/>
<source>Configuration error</source>
<translation>Błąd konfiguracji</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="338"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="360"/>
<source>Your configuration is invalid. This is most likely due to a changed device path. The configuration dialog will now open to allow you to correct the problem.</source>
<translation>Twoja konfiguracja jest niewłaściwa. Prawdopodobnie spowodowane jest to zmianą ścieżki do urządzenia. Zostanie teraz otwarte okno konfiguracji, w którym zmienisz ustawienia.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="259"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="275"/>
<source>Download build information finished.</source>
<translation>Skończono pobieranie informacji.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="85"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="101"/>
<source>Wine detected!</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Wykryto Wine!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="86"/>
- <source>It seems you are trying to run this program under Wine. Please don&apos;t do this, running under Wine will fail. Use the native Linux binary instead.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="102"/>
+ <source>It seems you are trying to run this program under Wine. Please don't do this, running under Wine will fail. Use the native Linux binary instead.</source>
+ <translation>Wygląda na to, że uruchomiłeś ten program przy pomocy Wine. Program tak uruchomiony może nie działać poprawnie. Użyj natywnej wersji linuxowej.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="218"/>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="249"/>
- <source>Can&apos;t get version information.
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="234"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="265"/>
+ <source>Can't get version information.
Network error: %1. Please check your network and proxy settings.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Nie można pobrać informacji o wersji.&#13;
+Problem z połączeniem sieciowym: %1. Sprawdź ustawienia sieciowe oraz konfigurację proxy.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="377"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="405"/>
<source>&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt; at &lt;b&gt;%3&lt;/b&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt; przy &lt;b&gt;%3&lt;/b&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="404"/>
- <source>&lt;a href=&apos;%1&apos;&gt;PDF Manual&lt;/a&gt;</source>
- <translation>&lt;a href=&apos;%1&apos;&gt;Instrukcja PDF&lt;/a&gt;</translation>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="437"/>
+ <source>&lt;a href='%1'&gt;PDF Manual&lt;/a&gt;</source>
+ <translation>&lt;a href='%1'&gt;Instrukcja PDF&lt;/a&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="406"/>
- <source>&lt;a href=&apos;%1&apos;&gt;HTML Manual (opens in browser)&lt;/a&gt;</source>
- <translation>&lt;a href=&apos;%1&apos;&gt;Instrukcja HTML (otwierana w przeglądarce)&lt;/a&gt;</translation>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="439"/>
+ <source>&lt;a href='%1'&gt;HTML Manual (opens in browser)&lt;/a&gt;</source>
+ <translation>&lt;a href='%1'&gt;Instrukcja HTML (otwierana w przeglądarce)&lt;/a&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="410"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="443"/>
<source>Select a device for a link to the correct manual</source>
<translation>Wybierz urządzenie aby przeglądać odpowiednią instrukcję</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="411"/>
- <source>&lt;a href=&apos;%1&apos;&gt;Manual Overview&lt;/a&gt;</source>
- <translation type="unfinished">&lt;a href=&apos;%1&apos;&gt;Podgląd instrukcji&lt;/a&gt;</translation>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="444"/>
+ <source>&lt;a href='%1'&gt;Manual Overview&lt;/a&gt;</source>
+ <translation>&lt;a href=\'%1\'&gt;Podgląd instrukcji&lt;/a&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="420"/>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="476"/>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="653"/>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="819"/>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="906"/>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="950"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="453"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="509"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="686"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="852"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="939"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="983"/>
<source>Confirm Installation</source>
<translation>Potwierdź instalację</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="421"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="454"/>
<source>Do you really want to perform a complete installation?
-This will install Rockbox %1. To install the most recent development build available press &quot;Cancel&quot; and use the &quot;Installation&quot; tab.</source>
- <translation type="unfinished">Czy na pewno chcesz przeprowadzić kompletną instalację?
-
-Zostanie zainstalowany Rockbox %1. Aby zainstalować najnowszą wersję rozwojową naciśnij &quot;Anuluj&quot; i przejdź do zakładki &quot;Instalacja&quot;.</translation>
+This will install Rockbox %1. To install the most recent development build available press "Cancel" and use the "Installation" tab.</source>
+ <translation>Czy na pewno chcesz przeprowadzić kompletną instalację?&#13;
+&#13;
+Zostanie zainstalowany Rockbox %1. Aby zainstalować najnowszą wersję rozwojową naciśnij \"Anuluj\" i przejdź do zakładki \"Instalacja\".</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="477"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="510"/>
<source>Do you really want to perform a minimal installation? A minimal installation will contain only the absolutely necessary parts to run Rockbox.
-This will install Rockbox %1. To install the most recent development build available press &quot;Cancel&quot; and use the &quot;Installation&quot; tab.</source>
- <translation type="unfinished">Czy na pewno chcesz przeprowadzić instalację podstawową? Podstawowa instalacja zawiera tylko najważniejsze składniki Rockboxa potrzebne do działania.
-
-Zostanie zainstalowany Rockbox %1. Aby zainstalować najnowszą wersję rozwojową naciśnij &quot;Anuluj&quot; i przejdź do zakładki &quot;Instalacja&quot;.</translation>
+This will install Rockbox %1. To install the most recent development build available press "Cancel" and use the "Installation" tab.</source>
+ <translation>Czy na pewno chcesz przeprowadzić instalację podstawową? Podstawowa instalacja zawiera tylko najważniejsze składniki Rockboxa potrzebne do działania.&#13;
+&#13;
+Zostanie zainstalowany Rockbox %1. Aby zainstalować najnowszą wersję rozwojową naciśnij \"Anuluj\" i przejdź do zakładki \"Instalacja\".</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="499"/>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1141"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="532"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1176"/>
<source>Mount point is wrong!</source>
<translation>Błędny punkt montowania!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="563"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="596"/>
<source>Really continue?</source>
<translation>Na pewno kontynuować?</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="567"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="600"/>
<source>Aborted!</source>
<translation>Przerwano!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="577"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="610"/>
<source>Installed Rockbox detected</source>
<translation>Wykryto Rockboxa</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="578"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="611"/>
<source>Rockbox installation detected. Do you want to backup first?</source>
<translation>Rockbox już jest zainstalowany. Czy chcesz wykonać kopię zapasową?</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="582"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="615"/>
<source>Starting backup...</source>
<translation>Rozpoczynanie tworzenia kopii zapasowej...</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="594"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="627"/>
<source>Beginning Backup...</source>
- <translation type="unfinished">Rozpoczynanie tworzenia kopii...</translation>
+ <translation>Rozpoczynanie tworzenia kopii...</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="608"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="641"/>
<source>Backup successful</source>
<translation>Kopia zapasowa stworzona pomyślnie</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="612"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="645"/>
<source>Backup failed!</source>
<translation>Błąd tworzenia kopii!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="654"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="687"/>
<source>Do you really want to install the Bootloader?</source>
<translation>Czy na pewno chcesz zainstalować bootloader?</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="673"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="706"/>
<source>No install method known.</source>
<translation>Nieznana metoda instalacji.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="693"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="726"/>
<source>Bootloader detected</source>
<translation>Wykryto bootloadera</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="694"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="727"/>
<source>Bootloader already installed. Do you want to reinstall the bootloader?</source>
- <translation type="unfinished">Bootloader jest już zainstalowany. Czy na pewno chcesz go zainstalować ponownie?</translation>
+ <translation>Bootloader jest już zainstalowany. Czy na pewno chcesz go zainstalować ponownie?</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="699"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="732"/>
<source>Bootloader installation skipped</source>
<translation>Opuszczono instalację bootloadera</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="717"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="750"/>
<source>Create Bootloader backup</source>
<translation>Stworzono kopię bootloadera</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="718"/>
- <source>You can create a backup of the original bootloader file. Press &quot;Yes&quot; to select an output folder on your computer to save the file to. The file will get placed in a new folder &quot;%1&quot; created below the selected folder.
-Press &quot;No&quot; to skip this step.</source>
- <translation>Możesz stworzyć kopię zapasową oryginalnego bootloadera. Naciśnij &quot;Tak&quot; aby wybrać folder, gdzie zapiszesz plik bootloadera. Plik pojawi się w nowym folderze &quot;%1&quot;, stworzonym poniżej zaznaczonego folderu.
-Naciśnij &quot;Nie&quot; aby pominąć ten etap.</translation>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="751"/>
+ <source>You can create a backup of the original bootloader file. Press "Yes" to select an output folder on your computer to save the file to. The file will get placed in a new folder "%1" created below the selected folder.
+Press "No" to skip this step.</source>
+ <translation>Możesz stworzyć kopię zapasową oryginalnego bootloadera. Naciśnij "Tak" aby wybrać folder, gdzie zapiszesz plik bootloadera. Plik pojawi się w nowym folderze "%1", stworzonym poniżej zaznaczonego folderu.
+Naciśnij "Nie" aby pominąć ten etap.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="725"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="758"/>
<source>Browse backup folder</source>
<translation>Otwórz folder z kopią zapasową</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="737"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="770"/>
<source>Prerequisites</source>
<translation>Wymogi</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="743"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="776"/>
<source>Bootloader installation aborted</source>
<translation>Instalacja bootloadera została przerwana</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="750"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="783"/>
<source>Select firmware file</source>
<translation>Wybierz plik firmware</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="752"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="785"/>
<source>Error opening firmware file</source>
<translation>Błąd podczas otwierania pliku firmware</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="770"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="803"/>
<source>Backup error</source>
<translation>Błąd tworzenia kopii</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="771"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="804"/>
<source>Could not create backup file. Continue?</source>
<translation>Nie można stworzyć kopii. Kontynuować?</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="801"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="834"/>
<source>Manual steps required</source>
- <translation type="unfinished">Dalsze kroki wymagają samodzielnego działania</translation>
+ <translation>Dalsze kroki wymagają samodzielnego działania</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="813"/>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="891"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="846"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="924"/>
<source>No Rockbox installation found</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Nie znaleziono instalacji Rockboxa</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="814"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="847"/>
<source>Could not determine the installed Rockbox version. Please install a Rockbox build before installing fonts.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Nie można sprawdzić wersji zainstalowanego Rockboxa. Proszę zainstalować Rockboxa przed instalacją czcionek.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="820"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="853"/>
<source>Do you really want to install the fonts package?</source>
<translation>Czy na pewno chcesz zainstalowac pakiet czcionek?</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="877"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="910"/>
<source>Warning</source>
<translation>Ostrzeżenie</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="878"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="911"/>
<source>The Application is still downloading Information about new Builds. Please try again shortly.</source>
<translation>Aplikacja jest w trakcie pobierania informacji o nowych wersjach. Spróbuj ponownie za krótką chwilę.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="892"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="925"/>
<source>Could not determine the installed Rockbox version. Please install a Rockbox build before installing voice files.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Nie można sprawdzić wersji zainstalowanego Rockboxa. Proszę zainstalować Rockboxa przed instalacją plików głosowych.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="907"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="940"/>
<source>Do you really want to install the voice file?</source>
<translation>Czy na pewno chcesz zainstalować pliki głosowe?</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="945"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="978"/>
<source>Error</source>
<translation>Błąd</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="946"/>
- <source>Your device doesn&apos;t have a doom plugin. Aborting.</source>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="979"/>
+ <source>Your device doesn't have a doom plugin. Aborting.</source>
<translation>Twoje urządzenie nie ma pluginu doom. Przerywanie operacji.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="951"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="984"/>
<source>Do you really want to install the game addon files?</source>
- <translation type="unfinished">Czy na pewno chcesz zainstalować pliki gier?</translation>
+ <translation>Czy na pewno chcesz zainstalować dodatkowe pliki gier?</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1029"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1062"/>
<source>Confirm Uninstallation</source>
<translation>Potwierdź usunięcie</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1030"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1063"/>
<source>Do you really want to uninstall the Bootloader?</source>
<translation>Czy na pewno chcesz odinstalowac bootloadera?</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1044"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1077"/>
<source>No uninstall method for this target known.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Nie obsługiwana metoda odinstalowania dla tego odtwarzacza.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1050"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1094"/>
<source>Rockbox Utility can not uninstall the bootloader on this target. Try a normal firmware update to remove the booloader.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Rockbox Utility nie obsługuje usuwania bootloadera na tym urządzeniu. Przeprowadź normalną procedurę uaktualnienia firmware aby usunąć bootloader.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1350"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1387"/>
<source>New version of Rockbox Utility available.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Dostępna nowa wersja Rockbox Utility.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1353"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1390"/>
<source>Rockbox Utility is up to date.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Rockbox Utility jest aktualne.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1079"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1114"/>
<source>Confirm download</source>
<translation>Potwierdź pobieranie</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1080"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1115"/>
<source>Do you really want to download the manual? The manual will be saved to the root folder of your player.</source>
<translation>Czy na pewno chcesz pobrać instrukcję obsługi? Instrukcja zostanie zapisana w głównym katalogu odtwarzacza.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1127"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1162"/>
<source>Confirm installation</source>
<translation>Potwierdź instalację</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1128"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1163"/>
<source>Do you really want to install Rockbox Utility to your player? After installation you can run it from the players hard drive.</source>
<translation>Czy na pewno chcesz zainstalować Rockbox Utility na urządzeniu? Po instalacji mozesz uruchomić aplikację z dysku urządzenia.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1137"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1172"/>
<source>Installing Rockbox Utility</source>
<translation>Instalowanie Rockbox Utility</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1155"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1190"/>
<source>Error installing Rockbox Utility</source>
<translation>Błąd podczas instalacji Rockbox Utility</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1159"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1194"/>
<source>Installing user configuration</source>
<translation>Instalowanie konfiguracji użytkownika</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1163"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1198"/>
<source>Error installing user configuration</source>
<translation>Błąd instalacji Konfiguracji użytkownika</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1167"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1202"/>
<source>Successfully installed Rockbox Utility.</source>
<translation>Rockbox Utility zainstalowano pomyślnie.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1258"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1295"/>
<source>Your configuration is invalid. Please go to the configuration dialog and make sure the selected values are correct.</source>
<translation>Twoja konfiguracja jest nieprawidłowa. Przejdź do okna konfiguracji i upewnij się że wybrane wartości są poprawne.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1281"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1318"/>
<source>Checking for update ...</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Sprawdzanie uaktualnień...</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1346"/>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1383"/>
<source>RockboxUtility Update available</source>
<translation>Nowa wersja programu jest dostępna</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1347"/>
- <source>&lt;b&gt;New RockboxUtility Version available.&lt;/b&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;Download it from here: &lt;a href=&apos;%1&apos;&gt;%2&lt;/a&gt;</source>
- <translation>&lt;b&gt;Dostępna jest nowa wersja programu.&lt;/b&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;Pobierz go z: &lt;a href=&apos;%1&apos;&gt;%2&lt;/a&gt;</translation>
+ <location filename="../rbutilqt.cpp" line="1384"/>
+ <source>&lt;b&gt;New RockboxUtility Version available.&lt;/b&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;Download it from here: &lt;a href='%1'&gt;%2&lt;/a&gt;</source>
+ <translation>&lt;b&gt;Dostępna jest nowa wersja programu.&lt;/b&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;Pobierz go z: &lt;a href='%1'&gt;%2&lt;/a&gt;</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -2146,7 +2124,7 @@ Naciśnij &quot;Nie&quot; aby pominąć ten etap.</translation>
<message>
<location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="14"/>
<source>Rockbox Utility</source>
- <translation></translation>
+ <translation/>
</message>
<message>
<location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="71"/>
@@ -2196,7 +2174,7 @@ Naciśnij &quot;Nie&quot; aby pominąć ten etap.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="184"/>
- <source>&lt;b&gt;Minimal installation&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;This installs bootloader and the current build of Rockbox. If you don&apos;t want the extras package, choose this option.</source>
+ <source>&lt;b&gt;Minimal installation&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;This installs bootloader and the current build of Rockbox. If you don't want the extras package, choose this option.</source>
<translation>&lt;b&gt;Instalacja podstawowa&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Dzieki niej zainstalujesz bootloadera i najnowszą wersję Rockboxa. Jeśli nie chcesz żadnych dodatków, wybierz tę opcję.</translation>
</message>
<message>
@@ -2285,7 +2263,7 @@ Naciśnij &quot;Nie&quot; aby pominąć ten etap.</translation>
<message>
<location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="463"/>
<source>&lt;b&gt;Install Voice file&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Voice files are needed to make Rockbox speak the user interface. Speaking is enabled by default, so if you installed the voice file Rockbox will speak.</source>
- <translation>&lt;b&gt;Instaluj pliki głosowe&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Dzięki plikom głosowym Rockbox może komunikować się za pomocą interfejsu mówionego. Wymowa jest domyślnie włączona, więc jeśli zainstalujesz pliki głosowe, Rockbox &quot;przemówi&quot;.</translation>
+ <translation>&lt;b&gt;Instaluj pliki głosowe&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Dzięki plikom głosowym Rockbox może komunikować się za pomocą interfejsu mówionego. Wymowa jest domyślnie włączona, więc jeśli zainstalujesz pliki głosowe, Rockbox "przemówi".</translation>
</message>
<message>
<location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="473"/>
@@ -2306,7 +2284,7 @@ Naciśnij &quot;Nie&quot; aby pominąć ten etap.</translation>
<location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="540"/>
<source>&lt;b&gt;Create Voice file&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Voice files are needed to make Rockbox speak the user interface. Speaking is enabled by default, so
if you installed the voice file Rockbox will speak.</source>
- <translation>&lt;b&gt;Stwórz pliki głosowe&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Pliki głosowe są wymagane do działania interfejsu mówionego Rockboxa. Wymowa jest domyślnie włączona, więc jeśli masz już zainstalowane pliki głosowe, Rockbox &quot;przemówi&quot;.</translation>
+ <translation>&lt;b&gt;Stwórz pliki głosowe&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Pliki głosowe są wymagane do działania interfejsu mówionego Rockboxa. Wymowa jest domyślnie włączona, więc jeśli masz już zainstalowane pliki głosowe, Rockbox "przemówi".</translation>
</message>
<message>
<location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="552"/>
@@ -2327,7 +2305,7 @@ Naciśnij &quot;Nie&quot; aby pominąć ten etap.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="578"/>
- <source>&lt;b&gt;Remove the bootloader&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;After removing the bootloader you won&apos;t be able to start Rockbox.</source>
+ <source>&lt;b&gt;Remove the bootloader&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;After removing the bootloader you won't be able to start Rockbox.</source>
<translation>&lt;b&gt;Usuń bootloadera&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Po usunięciu bootloadera nie będziesz mógł uruchomić Rockboxa.</translation>
</message>
<message>
@@ -2453,8 +2431,8 @@ Naciśnij &quot;Nie&quot; aby pominąć ten etap.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="373"/>
- <source>&lt;b&gt;Install Themes&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Rockbox&apos;s look can be customized by themes. You can choose and install several officially distributed themes.</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <source>&lt;b&gt;Install Themes&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Rockbox's look can be customized by themes. You can choose and install several officially distributed themes.</source>
+ <translation>&lt;b&gt;Instalacja Motywów&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Wygląd Rockboxa może być modyfikowany przy użyciu tematów, które możesz wybrać spośród wielu oficjalnie dystrybuowanych.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../rbutilqtfrm.ui" line="911"/>
@@ -2560,22 +2538,22 @@ Naciśnij &quot;Nie&quot; aby pominąć ten etap.</translation>
<context>
<name>ServerInfo</name>
<message>
- <location filename="../base/serverinfo.cpp" line="72"/>
+ <location filename="../base/serverinfo.cpp" line="71"/>
<source>Unknown</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/serverinfo.cpp" line="76"/>
+ <location filename="../base/serverinfo.cpp" line="75"/>
<source>Unusable</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/serverinfo.cpp" line="79"/>
+ <location filename="../base/serverinfo.cpp" line="78"/>
<source>Unstable</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/serverinfo.cpp" line="82"/>
+ <location filename="../base/serverinfo.cpp" line="81"/>
<source>Stable</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
@@ -2583,8 +2561,8 @@ Naciśnij &quot;Nie&quot; aby pominąć ten etap.</translation>
<context>
<name>SysTrace</name>
<message>
- <location filename="../systrace.cpp" line="76"/>
- <location filename="../systrace.cpp" line="85"/>
+ <location filename="../systrace.cpp" line="75"/>
+ <location filename="../systrace.cpp" line="84"/>
<source>Save system trace log</source>
<translation>Zapisz dziennik zdarzeń systemu</translation>
</message>
@@ -2619,45 +2597,70 @@ Naciśnij &quot;Nie&quot; aby pominąć ten etap.</translation>
<message>
<location filename="../systracefrm.ui" line="79"/>
<source>Save &amp;previous</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Zapisz &amp;poprzednie</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Sysinfo</name>
<message>
- <location filename="../sysinfo.cpp" line="45"/>
+ <location filename="../sysinfo.cpp" line="44"/>
<source>&lt;b&gt;OS&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;System operacyjny&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../sysinfo.cpp" line="46"/>
+ <location filename="../sysinfo.cpp" line="45"/>
<source>&lt;b&gt;Username&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;%1&lt;hr/&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Nazwa uzytkownika&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;%1&lt;hr/&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../sysinfo.cpp" line="48"/>
+ <location filename="../sysinfo.cpp" line="47"/>
<source>&lt;b&gt;Permissions&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;%1&lt;hr/&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Zabezpieczenia&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;%1&lt;hr/&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../sysinfo.cpp" line="50"/>
+ <location filename="../sysinfo.cpp" line="49"/>
<source>&lt;b&gt;Attached USB devices&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Podłączone urządzenia USB&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../sysinfo.cpp" line="54"/>
+ <location filename="../sysinfo.cpp" line="53"/>
<source>VID: %1 PID: %2, %3</source>
- <translation></translation>
+ <translation/>
</message>
<message>
- <location filename="../sysinfo.cpp" line="63"/>
+ <location filename="../sysinfo.cpp" line="62"/>
<source>Filesystem</source>
<translation>Dyski</translation>
</message>
<message>
+ <location filename="../sysinfo.cpp" line="65"/>
+ <source>Mountpoint</source>
+ <translation>Punkt montowania</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../sysinfo.cpp" line="65"/>
+ <source>Label</source>
+ <translation>Etykieta</translation>
+ </message>
+ <message>
<location filename="../sysinfo.cpp" line="66"/>
- <source>%1, %2 MiB available</source>
- <translation>%1, %2 MB wolnego miejsca na dysku</translation>
+ <source>Free</source>
+ <translation>Wolne</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../sysinfo.cpp" line="66"/>
+ <source>Total</source>
+ <translation>Całkowite</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../sysinfo.cpp" line="67"/>
+ <source>Cluster Size</source>
+ <translation>Rozmiar Klastra</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../sysinfo.cpp" line="69"/>
+ <source>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;%1&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%4&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%2 GiB&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%3 GiB&lt;/td&gt;&lt;td&gt;%5&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</source>
+ <translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -2675,67 +2678,67 @@ Naciśnij &quot;Nie&quot; aby pominąć ten etap.</translation>
<message>
<location filename="../sysinfofrm.ui" line="45"/>
<source>&amp;OK</source>
- <translation></translation>
+ <translation/>
</message>
</context>
<context>
<name>System</name>
<message>
- <location filename="../base/system.cpp" line="121"/>
+ <location filename="../base/system.cpp" line="120"/>
<source>Guest</source>
- <translation type="unfinished">Gość</translation>
+ <translation>Gość</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/system.cpp" line="124"/>
+ <location filename="../base/system.cpp" line="123"/>
<source>Admin</source>
- <translation type="unfinished">Administrator</translation>
+ <translation>Administrator</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/system.cpp" line="127"/>
+ <location filename="../base/system.cpp" line="126"/>
<source>User</source>
- <translation type="unfinished">Użytkownik</translation>
+ <translation>Użytkownik</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/system.cpp" line="130"/>
+ <location filename="../base/system.cpp" line="129"/>
<source>Error</source>
- <translation type="unfinished">Błąd</translation>
+ <translation>Błąd</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/system.cpp" line="269"/>
- <location filename="../base/system.cpp" line="314"/>
+ <location filename="../base/system.cpp" line="273"/>
+ <location filename="../base/system.cpp" line="318"/>
<source>(no description available)</source>
- <translation type="unfinished">(opis niedostępny)</translation>
+ <translation>(opis niedostępny)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TTSBase</name>
<message>
- <location filename="../base/ttsbase.cpp" line="40"/>
+ <location filename="../base/ttsbase.cpp" line="39"/>
<source>Espeak TTS Engine</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/ttsbase.cpp" line="41"/>
+ <location filename="../base/ttsbase.cpp" line="40"/>
<source>Flite TTS Engine</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/ttsbase.cpp" line="42"/>
+ <location filename="../base/ttsbase.cpp" line="41"/>
<source>Swift TTS Engine</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/ttsbase.cpp" line="44"/>
+ <location filename="../base/ttsbase.cpp" line="43"/>
<source>SAPI TTS Engine</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/ttsbase.cpp" line="47"/>
+ <location filename="../base/ttsbase.cpp" line="46"/>
<source>Festival TTS Engine</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/ttsbase.cpp" line="50"/>
+ <location filename="../base/ttsbase.cpp" line="49"/>
<source>OS X System Engine</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
@@ -2743,45 +2746,45 @@ Naciśnij &quot;Nie&quot; aby pominąć ten etap.</translation>
<context>
<name>TTSCarbon</name>
<message>
- <location filename="../base/ttscarbon.cpp" line="139"/>
+ <location filename="../base/ttscarbon.cpp" line="138"/>
<source>Voice:</source>
- <translation type="unfinished">Głos:</translation>
+ <translation>Głos:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/ttscarbon.cpp" line="145"/>
+ <location filename="../base/ttscarbon.cpp" line="144"/>
<source>Speed (words/min):</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Szybkośc (słowa/min):</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/ttscarbon.cpp" line="152"/>
+ <location filename="../base/ttscarbon.cpp" line="151"/>
<source>Pitch (0 for default):</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Wysokość (0 domyślnie):</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/ttscarbon.cpp" line="222"/>
+ <location filename="../base/ttscarbon.cpp" line="221"/>
<source>Could not voice string</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Nie można przeczytać </translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/ttscarbon.cpp" line="232"/>
+ <location filename="../base/ttscarbon.cpp" line="231"/>
<source>Could not convert intermediate file</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Nie można przekonwertować pliku pośredniego</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TTSExes</name>
<message>
- <location filename="../base/ttsexes.cpp" line="45"/>
+ <location filename="../base/ttsexes.cpp" line="44"/>
<source>Path to TTS engine:</source>
<translation>Ścieżka do silnika TTS:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/ttsexes.cpp" line="47"/>
+ <location filename="../base/ttsexes.cpp" line="46"/>
<source>TTS engine options:</source>
<translation>Opcje silnika TTS:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/ttsexes.cpp" line="73"/>
+ <location filename="../base/ttsexes.cpp" line="72"/>
<source>TTS executable not found</source>
<translation>Nie znaleziono pliku exe</translation>
</message>
@@ -2789,27 +2792,27 @@ Naciśnij &quot;Nie&quot; aby pominąć ten etap.</translation>
<context>
<name>TTSFestival</name>
<message>
- <location filename="../base/ttsfestival.cpp" line="50"/>
+ <location filename="../base/ttsfestival.cpp" line="49"/>
<source>Path to Festival client:</source>
- <translation type="unfinished">Ścieżka do klienta Festival:</translation>
+ <translation>Ścieżka do klienta Festival:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/ttsfestival.cpp" line="55"/>
+ <location filename="../base/ttsfestival.cpp" line="54"/>
<source>Voice:</source>
<translation>Głos:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/ttsfestival.cpp" line="64"/>
+ <location filename="../base/ttsfestival.cpp" line="63"/>
<source>Voice description:</source>
<translation>Opis głosów:</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/ttsfestival.cpp" line="202"/>
+ <location filename="../base/ttsfestival.cpp" line="201"/>
<source>engine could not voice string</source>
- <translation type="unfinished">silnik nie mógł stworzyc ścieżki głosowej</translation>
+ <translation>silnik nie mógł stworzyc ścieżki głosowej</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/ttsfestival.cpp" line="285"/>
+ <location filename="../base/ttsfestival.cpp" line="284"/>
<source>No description available</source>
<translation>Opis niedostepny</translation>
</message>
@@ -2850,17 +2853,17 @@ Naciśnij &quot;Nie&quot; aby pominąć ten etap.</translation>
<context>
<name>TalkFileCreator</name>
<message>
- <location filename="../base/talkfile.cpp" line="36"/>
+ <location filename="../base/talkfile.cpp" line="35"/>
<source>Starting Talk file generation</source>
<translation>Rozpoczynanie tworzenia plików .talk</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/talkfile.cpp" line="41"/>
+ <location filename="../base/talkfile.cpp" line="40"/>
<source>Reading Filelist...</source>
<translation>Wczytywanie listy plików...</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/talkfile.cpp" line="44"/>
+ <location filename="../base/talkfile.cpp" line="43"/>
<source>Talk file creation aborted</source>
<translation>Tworzenie plików .talk zostało przerwane</translation>
</message>
@@ -2920,7 +2923,7 @@ Naciśnij &quot;Nie&quot; aby pominąć ten etap.</translation>
<message>
<location filename="../base/talkgenerator.cpp" line="64"/>
<source>Voicing entries...</source>
- <translation type="unfinished">Przetwarzanie ścieżek na pliki głosowe...</translation>
+ <translation>Przetwarzanie ścieżek na pliki głosowe...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../base/talkgenerator.cpp" line="79"/>
@@ -2928,24 +2931,24 @@ Naciśnij &quot;Nie&quot; aby pominąć ten etap.</translation>
<translation>Kompresowanie plików...</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/talkgenerator.cpp" line="164"/>
- <location filename="../base/talkgenerator.cpp" line="295"/>
+ <location filename="../base/talkgenerator.cpp" line="169"/>
+ <location filename="../base/talkgenerator.cpp" line="300"/>
<source>Voicing aborted</source>
- <translation type="unfinished">Przetwarzanie anulowano</translation>
+ <translation>Przetwarzanie anulowano</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/talkgenerator.cpp" line="202"/>
<location filename="../base/talkgenerator.cpp" line="207"/>
+ <location filename="../base/talkgenerator.cpp" line="212"/>
<source>Voicing of %1 failed: %2</source>
- <translation type="unfinished">Przetwarzanie %1 niepomyślne: %2</translation>
+ <translation>Przetwarzanie %1 niepomyślne: %2</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/talkgenerator.cpp" line="300"/>
+ <location filename="../base/talkgenerator.cpp" line="305"/>
<source>Encoding aborted</source>
<translation>Przerwano kompresję</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/talkgenerator.cpp" line="284"/>
+ <location filename="../base/talkgenerator.cpp" line="289"/>
<source>Encoding of %1 failed</source>
<translation>Kompresja niepomyślna dla %1</translation>
</message>
@@ -2991,40 +2994,40 @@ Naciśnij &quot;Nie&quot; aby pominąć ten etap.</translation>
<context>
<name>ThemesInstallWindow</name>
<message>
- <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="39"/>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="38"/>
<source>no theme selected</source>
<translation>nie wybrano stylu</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="40"/>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="39"/>
<source>no selection</source>
<translation>nie wybrano</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="111"/>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="110"/>
<source>Network error: %1.
Please check your network and proxy settings.</source>
<translation>Błąd połączenia: %1.
Sprawdź połączenia sieciowe i ustawienia serwera proxy.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="124"/>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="123"/>
<source>the following error occured:
%1</source>
<translation>wystapił nastepujący błąd: %1</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="130"/>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="129"/>
<source>done.</source>
<translation>zrobione.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="167"/>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="166"/>
<source>Information</source>
<translation>Informacje</translation>
</message>
<message numerus="yes">
- <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="184"/>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="183"/>
<source>Download size %L1 kiB (%n item(s))</source>
<translation>
<numerusform>Rozmiar %L1 kB (%n plik)</numerusform>
@@ -3033,60 +3036,60 @@ Sprawdź połączenia sieciowe i ustawienia serwera proxy.</translation>
</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="197"/>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="196"/>
<source>fetching details for %1</source>
<translation>zbieranie informacji dla %1</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="200"/>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="199"/>
<source>fetching preview ...</source>
<translation>przygotowywanie podglądu...</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="213"/>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="212"/>
<source>&lt;b&gt;Author:&lt;/b&gt; %1&lt;hr/&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Autor:&lt;/b&gt; %1&lt;hr/&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="214"/>
- <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="216"/>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="213"/>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="215"/>
<source>unknown</source>
<translation>nieznany</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="215"/>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="214"/>
<source>&lt;b&gt;Version:&lt;/b&gt; %1&lt;hr/&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Wersja:&lt;/b&gt; %1&lt;hr/&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="217"/>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="216"/>
<source>&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; %1&lt;hr/&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Opis:&lt;/b&gt; %1&lt;hr/&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="218"/>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="217"/>
<source>no description</source>
<translation>bez opisu</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="249"/>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="248"/>
<source>Retrieving theme preview failed.
HTTP response code: %1</source>
<translation>Błąd pobierania obrazka stylu.
Odpowiedź z serwera HTTP: %1</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="261"/>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="260"/>
<source>no theme preview</source>
<translation>bez podglądu stylów</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="292"/>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="291"/>
<source>getting themes information ...</source>
<translation>pobieranie informacji o stylach...</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="340"/>
+ <location filename="../themesinstallwindow.cpp" line="339"/>
<source>Mount point is wrong!</source>
<translation>Zły punkt montowania!</translation>
</message>
@@ -3142,28 +3145,28 @@ Odpowiedź z serwera HTTP: %1</translation>
<context>
<name>Uninstaller</name>
<message>
- <location filename="../base/uninstall.cpp" line="32"/>
- <location filename="../base/uninstall.cpp" line="43"/>
+ <location filename="../base/uninstall.cpp" line="31"/>
+ <location filename="../base/uninstall.cpp" line="42"/>
<source>Starting Uninstallation</source>
<translation>Rozpoczęcie odinstalowywania</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/uninstall.cpp" line="36"/>
+ <location filename="../base/uninstall.cpp" line="35"/>
<source>Finished Uninstallation</source>
<translation>Skończono odinstalowywanie</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/uninstall.cpp" line="49"/>
+ <location filename="../base/uninstall.cpp" line="48"/>
<source>Uninstalling %1...</source>
<translation>Trwa odinstalowywanie %1...</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/uninstall.cpp" line="80"/>
+ <location filename="../base/uninstall.cpp" line="79"/>
<source>Could not delete %1</source>
<translation>Nie można usunąć %1</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/uninstall.cpp" line="109"/>
+ <location filename="../base/uninstall.cpp" line="108"/>
<source>Uninstallation finished</source>
<translation>Odinstalowywanie zakończone</translation>
</message>
@@ -3171,104 +3174,102 @@ Odpowiedź z serwera HTTP: %1</translation>
<context>
<name>Utils</name>
<message>
- <location filename="../base/utils.cpp" line="184"/>
+ <location filename="../base/utils.cpp" line="306"/>
<source>&lt;li&gt;Permissions insufficient for bootloader installation.
Administrator priviledges are necessary.&lt;/li&gt;</source>
- <translation type="unfinished">&lt;li&gt;Nie posiadasz odpowiednich praw do instalacji bootloadera.
+ <translation>&lt;li&gt;Nie posiadasz odpowiednich praw do instalacji bootloadera.&#13;
Wymagane są prawa administratora.&lt;/li&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/utils.cpp" line="196"/>
- <source>&lt;li&gt;Target mismatch detected.
-Installed target: %1, selected target: %2.&lt;/li&gt;</source>
- <translation type="unfinished">&lt;li&gt;Odtwarzacz nie pasuje do wersji Rockboxa.
-Zainstalowana wersja:%1, wybrana wersja: %2.&lt;/li&gt;</translation>
+ <location filename="../base/utils.cpp" line="318"/>
+ <source>&lt;li&gt;Target mismatch detected.&lt;br/&gt;Installed target: %1&lt;br/&gt;Selected target: %2.&lt;/li&gt;</source>
+ <translation>&lt;li&gt;Wykryto niezgodność wybranego odtwarzacza.&lt;br/&gt;Podłączony udtwarzacz: %1&lt;br/&gt;Wybrany odtwarzacz: %2.&lt;/li&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/utils.cpp" line="203"/>
+ <location filename="../base/utils.cpp" line="325"/>
<source>Problem detected:</source>
- <translation type="unfinished">Wykryto problem:</translation>
+ <translation>Wykryto problem:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VoiceFileCreator</name>
<message>
- <location filename="../base/voicefile.cpp" line="41"/>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="40"/>
<source>Starting Voicefile generation</source>
<translation>Rozpoczynanie tworzenia plików głosowych</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/voicefile.cpp" line="54"/>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="53"/>
<source>could not find rockbox-info.txt</source>
<translation>nie mozna znaleźć rockbox-info.txt</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/voicefile.cpp" line="86"/>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="85"/>
<source>Downloading voice info...</source>
<translation>Pobieranie info...</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/voicefile.cpp" line="99"/>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="98"/>
<source>Download error: received HTTP error %1.</source>
<translation>Błąd pobierania: błąd serwera HTTP %1.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/voicefile.cpp" line="105"/>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="104"/>
<source>Cached file used.</source>
- <translation type="unfinished">Użycie pliku z bufora.</translation>
+ <translation>Użycie pliku z bufora.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/voicefile.cpp" line="108"/>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="107"/>
<source>Download error: %1</source>
<translation>Błąd pobierania: %1</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/voicefile.cpp" line="113"/>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="112"/>
<source>Download finished.</source>
<translation>Pobieranie zakończone.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/voicefile.cpp" line="121"/>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="120"/>
<source>failed to open downloaded file</source>
<translation>nie można otworzyć pobranego pliku</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/voicefile.cpp" line="129"/>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="128"/>
<source>Reading strings...</source>
- <translation type="unfinished">Czytanie ścieżek...</translation>
+ <translation>Czytanie ścieżek...</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/voicefile.cpp" line="173"/>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="174"/>
<source>The downloaded file was empty!</source>
<translation>Pobrany plik jest pusty!</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/voicefile.cpp" line="196"/>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="200"/>
<source>Creating voicefiles...</source>
<translation>Tworzenie plików głosowych...</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/voicefile.cpp" line="201"/>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="205"/>
<source>Error opening downloaded file</source>
<translation>Błąd otwarcia pobranego pliku</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/voicefile.cpp" line="212"/>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="216"/>
<source>Error opening output file</source>
<translation>Błąd otwarcia pliku wyjściowego</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/voicefile.cpp" line="232"/>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="236"/>
<source>successfully created.</source>
<translation>stworzono pomyślnie.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/voicefile.cpp" line="241"/>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="245"/>
<source>Cleaning up...</source>
<translation>Czyszczenie...</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/voicefile.cpp" line="252"/>
+ <location filename="../base/voicefile.cpp" line="256"/>
<source>Finished</source>
<translation>Zakończono</translation>
</message>
@@ -3276,49 +3277,49 @@ Zainstalowana wersja:%1, wybrana wersja: %2.&lt;/li&gt;</translation>
<context>
<name>ZipInstaller</name>
<message>
- <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="59"/>
+ <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="58"/>
<source>done.</source>
<translation>zrobione.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="67"/>
+ <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="66"/>
<source>Installation finished successfully.</source>
<translation>Instalacja przebiegła pomyślnie.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="80"/>
+ <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="79"/>
<source>Downloading file %1.%2</source>
<translation>Pobieranie pliku %1.%2</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="114"/>
+ <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="113"/>
<source>Download error: received HTTP error %1.</source>
<translation>Błąd pobierania: błąd serwera HTTP %1.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="120"/>
+ <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="119"/>
<source>Cached file used.</source>
<translation>Użycie pliku z bufora.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="122"/>
+ <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="121"/>
<source>Download error: %1</source>
<translation>Błąd pobierania: %1</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="126"/>
+ <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="125"/>
<source>Download finished.</source>
<translation>Pobieranie zakończone.</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="132"/>
+ <location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="131"/>
<source>Extracting file.</source>
<translation>Wypakowywanie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="151"/>
<source>Extraction failed!</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Rozpakowanie nie powiodło się!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../base/zipinstaller.cpp" line="144"/>
@@ -3344,50 +3345,55 @@ Zainstalowana wersja:%1, wybrana wersja: %2.&lt;/li&gt;</translation>
<context>
<name>ZipUtil</name>
<message>
- <location filename="../base/ziputil.cpp" line="97"/>
+ <location filename="../base/ziputil.cpp" line="96"/>
<source>Creating output path failed</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Utworzenie ścieżki wyjściowej nie powiodło się</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/ziputil.cpp" line="104"/>
+ <location filename="../base/ziputil.cpp" line="103"/>
<source>Creating output file failed</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Utworzenie pliku wyjściowego nie powiodło się</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../base/ziputil.cpp" line="113"/>
+ <location filename="../base/ziputil.cpp" line="112"/>
<source>Error during Zip operation</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Błąd podczas obsługi archiwum Zip</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>aboutBox</name>
<message>
- <location filename="../aboutbox.ui" line="13"/>
+ <location filename="../aboutbox.ui" line="14"/>
<source>About Rockbox Utility</source>
<translation>Informacje o Rockbox Utility</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../aboutbox.ui" line="35"/>
+ <location filename="../aboutbox.ui" line="32"/>
<source>The Rockbox Utility</source>
<translation>Rockbox Utility</translation>
</message>
<message utf8="true">
- <location filename="../aboutbox.ui" line="57"/>
- <source>Installer and housekeeping utility for the Rockbox open source digital audio player firmware.&lt;br/&gt;© 2005 - 2011 The Rockbox Team.&lt;br/&gt;Released under the GNU General Public License v2.&lt;br/&gt;Uses icons by the &lt;a href=&quot;http://tango.freedesktop.org/&quot;&gt;Tango Project&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;center&gt;&lt;a href=&quot;http://www.rockbox.org&quot;&gt;http://www.rockbox.org&lt;/a&gt;&lt;/center&gt;</source>
- <translation>Instalator i narzędzie dla Rockboxa - otwartoźródłowego firmware dla przenośnych odtwarzaczy muzycznych.&lt;br/&gt;© 2005 - 2011 Zespół Rockboxa.&lt;br/&gt;Wydano na licencji GNU General Public License v2.&lt;br/&gt;Ikony pochodzą z &lt;a href=&quot;http://tango.freedesktop.org/&quot;&gt;Projektu Tango&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;center&gt;&lt;a href=&quot;http://www.rockbox.org&quot;&gt;http://www.rockbox.org&lt;/a&gt;&lt;/center&gt;</translation>
+ <location filename="../aboutbox.ui" line="54"/>
+ <source>Installer and housekeeping utility for the Rockbox open source digital audio player firmware.&lt;br/&gt;© 2005 - 2011 The Rockbox Team.&lt;br/&gt;Released under the GNU General Public License v2.&lt;br/&gt;Uses icons by the &lt;a href="http://tango.freedesktop.org/"&gt;Tango Project&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;center&gt;&lt;a href="http://www.rockbox.org"&gt;http://www.rockbox.org&lt;/a&gt;&lt;/center&gt;</source>
+ <translation>Instalator i narzędzie dla Rockboxa - otwartoźródłowego firmware dla przenośnych odtwarzaczy muzycznych.&lt;br/&gt;© 2005 - 2011 Zespół Rockboxa.&lt;br/&gt;Wydano na licencji GNU General Public License v2.&lt;br/&gt;Ikony pochodzą z &lt;a href="http://tango.freedesktop.org/"&gt;Projektu Tango&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;center&gt;&lt;a href="http://www.rockbox.org"&gt;http://www.rockbox.org&lt;/a&gt;&lt;/center&gt;</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../aboutbox.ui" line="77"/>
+ <location filename="../aboutbox.ui" line="74"/>
<source>&amp;Credits</source>
<translation>&amp;Podziękowania</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../aboutbox.ui" line="109"/>
+ <location filename="../aboutbox.ui" line="106"/>
<source>&amp;License</source>
<translation>&amp;Licencja</translation>
</message>
<message>
- <location filename="../aboutbox.ui" line="151"/>
+ <location filename="../aboutbox.ui" line="132"/>
+ <source>&amp;Speex License</source>
+ <translation>Licencja &amp;Speex</translation>
+ </message>
+ <message>
+ <location filename="../aboutbox.ui" line="158"/>
<source>&amp;Ok</source>
<translation>&amp;Ok</translation>
</message>