summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/utils/hwstub/stub/atj213x/atj213x.h
blob: cc5c4fef3ee2774db3e065098434e5b5c54bf540 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
#define PMU_BASE       0xB0000000
#define PMU_CTL        (*(volatile uint32_t *)(PMU_BASE + 0x00))
#define PMU_CTL_BL_EN     (1<<15)
#define PMU_LRADC       (*(volatile uint32_t *)(PMU_BASE + 0x04))
#define PMU_CHG        (*(volatile uint32_t *)(PMU_BASE + 0x08))
#define PMU_CHG_PBLS     (1<<15)
#define PMU_CHG_PBLS_PWM   (1<<15)
#define PMU_CHG_PBLS_BL_NDR  (0<<15)
#define PMU_CHG_PPHS     (1<<14)
#define PMU_CHG_PPHS_HIGH   (1<<14)
#define PMU_CHG_PPHS_LOW   (0<<14)
#define PMU_CHG_PDUT(x)    (((x) & 0x1f) << 8)
#define PMU_CHG_PDOUT_MASK  (0x1f << 8)

#define CMU_BASE       0xB0010000
#define CMU_COREPLL      (*(volatile uint32_t *)(CMU_BASE + 0x00))
#define CMU_DSPPLL      (*(volatile uint32_t *)(CMU_BASE + 0x04))
#define CMU_AUDIOPLL     (*(volatile uint32_t *)(CMU_BASE + 0x08))
#define CMU_BUSCLK      (*(volatile uint32_t *)(CMU_BASE + 0x0C))                  
#define CMU_SDRCLK      (*(volatile uint32_t *)(CMU_BASE + 0x10))
#define CMU_ATACLK      (*(volatile uint32_t *)(CMU_BASE + 0x04))
#define CMU_NANDCLK      (*(volatile uint32_t *)(CMU_BASE + 0x18))
#define CMU_SDCLK       (*(volatile uint32_t *)(CMU_BASE + 0x1C))
#define CMU_MHACLK      (*(volatile uint32_t *)(CMU_BASE + 0x20))
#define CMU_BTCLK       (*(volatile uint32_t *)(CMU_BASE + 0x24))
#define CMU_IRCLK       (*(volatile uint32_t *)(CMU_BASE + 0x28))
#define CMU_UART2CLK     (*(volatile uint32_t *)(CMU_BASE + 0x2C))
#define CMU_DMACLK      (*(volatile uint32_t *)(CMU_BASE + 0x30))
#define CMU_FMCLK       (*(volatile uint32_t *)(CMU_BASE + 0x34))
#define CMU_FMCLK_BCKE    (1<<5)
#define CMI_FMCLK_BCKS    (1<<4)
#define CMU_FMCLK_BCKS_32K  (0<<4)
#define CMU_FMCLK_BCKS_3M   (1<<4)

#define CMU_FMCLK_BCLK_MASK  (CMI_FMCLK_BCKS | (3<<2))
#define CMU_FMCLK_BCLK_3M   (CMU_FMCLK_BCKS_3M | (0<<2))
#define CMU_FMCLK_BCLK_1_5M  (CMU_FMCLK_BCKS_3M | (1<<2))
#define CMU_FMCLK_BCLK_750K  (CMU_FMCLK_BCKS_3M | (2<<2))
#define CMU_FMCLK_BCLK_375K  (CMU_FMCLK_BCKS_3M | (3<<2))

#define CMU_FMCLK_BCLK_32K  (0<<2)
#define CMU_FMCLK_BCLK_16K  (1<<2)
#define CMU_FMCLK_BCLK_8K   (2<<2)
#define CMU_FMCLK_BCLK_4K   (3<<2)

#define CMU_MCACLK      (*(volatile uint32_t *)(CMU_BASE + 0x38))

#define CMU_DEVCLKEN     (*(volatile uint32_t *)(CMU_BASE + 0x80))
#define CMU_DEVRST      (*(volatile uint32_t *)(CMU_BASE + 0x84))

#define RTC_BASE       0xB0018000
#define RTC_CTL        (*(volatile uint32_t *)(RTC_BASE + 0x00))
#define RTC_DHMS       (*(volatile uint32_t *)(RTC_BASE + 0x04))
#define RTC_YMD        (*(volatile uint32_t *)(RTC_BASE + 0x08))
#define RTC_DHMSALM      (*(volatile uint32_t *)(RTC_BASE + 0x0C))
#define RTC_YMDALM      (*(volatile uint32_t *)(RTC_BASE + 0x10))
#define RTC_WDCTL       (*(volatile uint32_t *)(RTC_BASE + 0x14))
#define RTC_WDCTL_CLR     (1<<0)

#define RTC_T0CTL       (*(volatile uint32_t *)(RTC_BASE + 0x18))
#define RTC_T0        (*(volatile uint32_t *)(RTC_BASE + 0x1C))
#define RTC_T1CTL       (*(volatile uint32_t *)(RTC_BASE + 0x20))
#define RTC_T1        (*(volatile uint32_t *)(RTC_BASE + 0x24))

#define INTC_BASE       0xB0020000
#define INTC_PD        (*(volatile uint32_t *)(INTC_BASE + 0x00))
#define INTC_MSK       (*(volatile uint32_t *)(INTC_BASE + 0x04))
#define INTC_CFG0       (*(volatile uint32_t *)(INTC_BASE + 0x08))
#define INTC_CFG1       (*(volatile uint32_t *)(INTC_BASE + 0x0C))
#define INTC_CFG2       (*(volatile uint32_t *)(INTC_BASE + 0x10))
#define INTC_EXTCTL      (*(volatile uint32_t *)(INTC_BASE + 0x14))

#define SRAMOC_BASE      0xB0030000
#define SRAMOC_CTL      (*(volatile uint32_t *)(SRAMOC_BASE + 0x00))
#define SRAMOC_STAT      (*(volatile uint32_t *)(SRAMOC_BASE + 0x04))

#define BOOT_BASE       0xB00380000
#define BOOT_NORCTL      (*(volatile uint32_t *)(BOOT_BASE + 0x00))
#define BOOT_BROMCTL     (*(volatile uint32_t *)(BOOT_BASE + 0x04))
#define BOOT_CHIPID      (*(volatile uint32_t *)(BOOT_BASE + 0x08))

#define PCNT_BASE       0xB0040000
#define PCNT_CTL       (*(volatile uint32_t *)(PCNT_BASE + 0x00))
#define PCNT_PC0       (*(volatile uint32_t *)(PCNT_BASE + 0x04))
#define PCNT_PC1       (*(volatile uint32_t *)(PCNT_BASE + 0x08))

#define DSP_BASE       0xB0050000
#define DSP_HDR0       (*(volatile uint32_t *)(DSP_BASE + 0x00))
#define DSP_HDR1       (*(volatile uint32_t *)(DSP_BASE + 0x04))
#define DSP_HDR2       (*(volatile uint32_t *)(DSP_BASE + 0x08))
#define DSP_HDR3       (*(volatile uint32_t *)(DSP_BASE + 0x0C))
#define DSP_HDR4       (*(volatile uint32_t *)(DSP_BASE + 0x10))
#define DSP_HDR5       (*(volatile uint32_t *)(DSP_BASE + 0x14))
#define DSP_HSR6       (*(volatile uint32_t *)(DSP_BASE + 0x18))
#define DSP_HSR7       (*(volatile uint32_t *)(DSP_BASE + 0x1C))
#define DSP_CTL        (*(volatile uint32_t *)(DSP_BASE + 0x20)) 

#define DMAC_BASE(n)     (0xB0060000 + (n<<5))
#define DMAC_CTL       (*(volatile uint32_t *)(DMAC_BASE(0) + 0x00)) 
#define DMAC_IRQEN      (*(volatile uint32_t *)(DMAC_BASE(0) + 0x04))
#define DMAC_IRQPD      (*(volatile uint32_t *)(DMAC_BASE(0) + 0x08))

/* n in range 0-7 */
#define DMA_MODE(n)      (*(volatile uint32_t *)(DMAC_BASE(n) + 0x100))
#define DMA_SRC(n)      (*(volatile uint32_t *)(DMAC_BASE(n) + 0x104))
#define DMA_DST(n)      (*(volatile uint32_t *)(DMAC_BASE(n) + 0x108))
#define DMA_CNT(n)      (*(volatile uint32_t *)(DMAC_BASE(n) + 0x10C))
#define DMA_REM(n)      (*(volatile uint32_t *)(DMAC_BASE(n) + 0x110))
#define DMA_CMD(n)      (*(volatile uint32_t *)(DMAC_BASE(n) + 0x114))

#define SDR_BASE       0xB0070000
#define SDR_CTL        (*(volatile uint32_t *)(SDR_BASE + 0x00))  
#define SDR_ADDRCFG      (*(volatile uint32_t *)(SDR_BASE + 0x04))
#define SDR_EN        (*(volatile uint32_t *)(SDR_BASE + 0x08))   
#define SDR_CMD        (*(volatile uint32_t *)(SDR_BASE + 0x0C))  
#define SDR_STAT       (*(volatile uint32_t *)(SDR_BASE + 0x10))  
#define SDR_RFSH       (*(volatile uint32_t *)(SDR_BASE + 0x14))  
#define SDR_MODE       (*(volatile uint32_t *)(SDR_BASE + 0x18))  
#define SDR_MOBILE      (*(volatile uint32_t *)(SDR_BASE + 0x1C)) 

#define MCA_BASE       0xB0080000
#define MCA_CTL        (*(volatile uint32_t *)(MCA_BASE + 0x00))

#define ATA_BASE       0xB0090000
#define ATA_CONFIG      (*(volatile uint32_t *)(ATA_BASE + 0x00))
#define ATA_UDMACTL      (*(volatile uint32_t *)(ATA_BASE + 0x04))
#define ATA_DATA       (*(volatile uint32_t *)(ATA_BASE + 0x08))  
#define ATA_FEATURE      (*(volatile uint32_t *)(ATA_BASE + 0x0C))
#define ATA_SECCNT      (*(volatile uint32_t *)(ATA_BASE + 0x10)) 
#define ATA_SECNUM      (*(volatile uint32_t *)(ATA_BASE + 0x14)) 
#define ATA_CLDLOW      (*(volatile uint32_t *)(ATA_BASE + 0x18)) 
#define ATA_CLDHI       (*(volatile uint32_t *)(ATA_BASE + 0x1C)) 
#define ATA_HEAD       (*(volatile uint32_t *)(ATA_BASE + 0x20))  
#define ATA_CMD        (*(volatile uint32_t *)(ATA_BASE + 0x24))  
#define ATA_BYTECNT      (*(volatile uint32_t *)(ATA_BASE + 0x28))
#define ATA_FIFOCTL      (*(volatile uint32_t *)(ATA_BASE + 0x2C))
#define ATA_FIFOCFG      (*(volatile uint32_t *)(ATA_BASE + 0x30))
#define ATA_ADDRDEC      (*(volatile uint32_t *)(ATA_BASE + 0x34))
#define ATA_IRQCTL      (*(volatile uint32_t *)(ATA_BASE + 0x38)) 

#define NAND_BASE       0xB00A0000
#define NAND_CTL       (*(volatile uint32_t *)(NAND_BASE + 0x00))    
#define NAND_STATUS      (*(volatile uint32_t *)(NAND_BASE + 0x04))  
#define NAND_FIFOTIM     (*(volatile uint32_t *)(NAND_BASE + 0x08))  
#define NAND_CLKCTL      (*(volatile uint32_t *)(NAND_BASE + 0x0C))  
#define NAND_BYTECNT     (*(volatile uint32_t *)(NAND_BASE + 0x10))  
#define NAND_ADDRLO1234    (*(volatile uint32_t *)(NAND_BASE + 0x14))
#define NAND_ADDRLO56     (*(volatile uint32_t *)(NAND_BASE + 0x18)) 
#define NAND_ADDRHI1234    (*(volatile uint32_t *)(NAND_BASE + 0x1C))
#define NAND_ADDRHI56     (*(volatile uint32_t *)(NAND_BASE + 0x20)) 
#define NAND_BUF0       (*(volatile uint32_t *)(NAND_BASE + 0x24))   
#define NAND_BUF1       (*(volatile uint32_t *)(NAND_BASE + 0x28))   
#define NAND_CMD       (*(volatile uint32_t *)(NAND_BASE + 0x2C))    
#define NAND_ECCCTL      (*(volatile uint32_t *)(NAND_BASE + 0x30))  
#define NAND_HAMECC0     (*(volatile uint32_t *)(NAND_BASE + 0x34))  
#define NAND_HAMECC1     (*(volatile uint32_t *)(NAND_BASE + 0x38))  
#define NAND_HAMECC2     (*(volatile uint32_t *)(NAND_BASE + 0x3C))  
#define NAND_HAMCEC      (*(volatile uint32_t *)(NAND_BASE + 0x40))  
#define NAND_RSE0       (*(volatile uint32_t *)(NAND_BASE + 0x44))   
#define NAND_RSE1       (*(volatile uint32_t *)(NAND_BASE + 0x48))   
#define NAND_RSE2       (*(volatile uint32_t *)(NAND_BASE + 0x4C))   
#define NAND_RSE3       (*(volatile uint32_t *)(NAND_BASE + 0x50))   
#define NAND_RSPS0      (*(volatile uint32_t *)(NAND_BASE + 0x54))   
#define NAND_RSPS1      (*(volatile uint32_t *)(NAND_BASE + 0x58))   
#define NAND_RSPS2      (*(volatile uint32_t *)(NAND_BASE + 0x5C))   
#define NAND_FIFODATA     (*(volatile uint32_t *)(NAND_BASE + 0x60)) 
#define NAND_DEBUG      (*(volatile uint32_t *)(NAND_BASE + 0x70))   

#define SD_BASE        0xB00B0000
#define SD_CTL        (*(volatile uint32_t *)(SD_BASE + 0x00))  
#define SD_CMDRSP       (*(volatile uint32_t *)(SD_BASE + 0x04)) 
#define SD_RW         (*(volatile uint32_t *)(SD_BASE + 0x08))   
#define SD_FIFOCTL      (*(volatile uint32_t *)(SD_BASE + 0x0C))
#define SD_CMD        (*(volatile uint32_t *)(SD_BASE + 0x10))  
#define SD_ARG        (*(volatile uint32_t *)(SD_BASE + 0x14))  
#define SD_CRC7        (*(volatile uint32_t *)(SD_BASE + 0x18))  
#define SD_RSPBUF0      (*(volatile uint32_t *)(SD_BASE + 0x1C))
#define SD_RSPBUF1      (*(volatile uint32_t *)(SD_BASE + 0x20))
#define SD_RSPBUF2      (*(volatile uint32_t *)(SD_BASE + 0x24))
#define SD_RSPBUF3      (*(volatile uint32_t *)(SD_BASE + 0x28))
#define SD_RSPBUF4      (*(volatile uint32_t *)(SD_BASE + 0x2C))
#define SD_DAT        (*(volatile uint32_t *)(SD_BASE + 0x30))  
#define SD_CLK        (*(volatile uint32_t *)(SD_BASE + 0x34))  
#define SD_BYTECNT      (*(volatile uint32_t *)(SD_BASE + 0x38))

#define MHA_BASE       0xB00C0000
#define MHA_CTL        (*(volatile uint32_t *)(MHA_BASE + 0x00))
#define MHA_CFG        (*(volatile uint32_t *)(MHA_BASE + 0x04))
#define MHA_DCSCL01      (*(volatile uint32_t *)(MHA_BASE + 0x10))
#define MHA_DCSCL23      (*(volatile uint32_t *)(MHA_BASE + 0x14))
#define MHA_DCSCL45      (*(volatile uint32_t *)(MHA_BASE + 0x18))
#define MHA_DCSCL67      (*(volatile uint32_t *)(MHA_BASE + 0x1C))
#define MHA_QSCL       (*(volatile uint32_t *)(MHA_BASE + 0x20))

#define BT_BASE        0xB00D0000
#define BT_MODESEL      (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x00))
#define BT_FIFODAT      (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x04))

/* video Encoder */
#define BT_VEICTL       (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x08))
#define BT_VEIVSEPOF     (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x14))
#define BT_VEIVSEPEF     (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x18))
#define BT_VEIFTP       (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x24))
#define BT_VEIFIFOCTL     (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x30))
                   
/* Video Decoder */
#define BT_VDICTL       (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x08))
#define BT_VDIHSPOS      (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x0C))
#define BT_VDIHEPOS      (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x10))
#define BT_VDIVSEPOF     (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x14))
#define BT_VDIVSEPEF     (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x18))
#define BT_VDIIRQSTA     (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x28))
#define BT_VDIXYDAT      (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x2C))
#define BT_VDIFIFOCTL     (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x30))
                   
/* CMOS Sensor Interface */
#define BT_CSICTL       (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x08))
#define BT_CSIHSPOS      (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x0C))
#define BT_CSIHEPOS      (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x10))
#define BT_CSIVSPOS      (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x1C))
#define BT_CSIVEPOS      (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x20))
#define BT_CSIIRQSTA     (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x28))
#define BT_CSIXYDAT      (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x2C))
#define BT_CSIFIFOCTL     (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x30))
                   
/* TS */
#define BT_TSICTL      (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x08))
#define BT_TSIFIFOCTL    (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x30))
                   
/* Integrated Video Encoder */
#define BT_IVECTL       (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x34))
#define BT_IVEOUTCTL     (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x38))
#define BT_IVECOTCTL     (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x3C))
#define BT_IVEBRGCTL     (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x40))
#define BT_IVECSATCTL     (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x44))
#define BT_IVECBURCTL     (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x48))
#define BT_IVESYNCAMCTL    (*(volatile uint32_t *)(BT_BASE + 0x4C))

#define OTG_BASE       0xB00E0000
#define OTG_OUT0BC      (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x00)) // ok (byte count?)
#define OTG_IN0BC       (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x01)) // ok (byte count?)
#define OTG_EP0CS       (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x02)) // ok
#define EP_NAK        (1<<1) // from rt source
#define EP0_IN_BUSY      (1<<2)
#define EP0_OUT_BUSY     (1<<3)

#define OTG_OUT1CON      (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x0A)) // ok
#define OTG_OUT1CS      (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x0B)) // missing in rt

#define OTG_OUT2CON      (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x12)) // missing in sdk
#define OTG_OUT2CS      (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x13)) // deduced

#define OTG_IN2BCL      (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x14)) // missing in rt
#define OTG_IN2BCH      (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x15)) // missing in rt
#define OTG_IN2CON      (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x16)) // ok
#define OTG_IN2CS       (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x17)) // 

#define OTG_FIFO1DAT     (*(volatile uint32_t *)(OTG_BASE + 0x84)) // missing in rt
#define OTG_FIFO2DAT     (*(volatile uint32_t *)(OTG_BASE + 0x88)) // missing in rt

#define OTG_EP0INDAT     (*(volatile uint32_t *)(OTG_BASE + 0x100)) // ok

#define OTG_EP0OUTDAT     (*(volatile uint32_t *)(OTG_BASE + 0x140)) // ok

#define OTG_SETUPDAT     (*(volatile uint32_t *)(OTG_BASE + 0x180)) // ok
#define OTG_IN04IRQ      (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x188))
#define OTG_OUT04IRQ      (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x18a))
#define OTG_USBIRQ      (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x18C)) // ok

#define OTG_IN04IEN      (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x194))
#define OTG_OUT04IEN     (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x196))
#define OTG_USBIEN      (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x198)) // ok

#define OTG_IVECT       (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x1A0)) // missing in rt
#define OTG_ENDPRST      (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x1A2)) // ok
#define OTG_USBCS       (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x1A3)) // ok
#define SOFT_DISCONN     (1<<6) // set for soft disconnect

#define OTG_FIFOCTL      (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x1A8)) // ok


#define OTG_OTGIRQ      (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x1BC)) 
#define OTG_FSMSTAT      (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x1BD))
#define OTG_CTRL       (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x1BE))
#define OTG_STAT       (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x1BF))
#define OTG_OTGIEN      (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x1C0))
                  
#define OTG_TAAIDLBDIS    (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x1C1))
#define OTG_TAWAITBCON    (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x1C2))
#define OTG_TBVBUSPLS     (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x1C3))
#define OTG_TBVBUSDISPLS   (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x1C7))

#define OTG_HCIN1MAXPCKL   (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x1E2))
#define OTG_HCIN1MAXPCKH   (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x1E3))

#define OTG_OUT1STADDR    (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x304))

#define OTG_IN2STADDR     (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x348))

#define OTG_HCOUT2MAXPCKL   (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x3E4))
#define OTG_HCOUT2MAXPCKH   (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x3E5))

#define OTG_USBEIRQ      (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x400))

#define OTG_DMAEPSEL     (*(volatile uint8_t *)(OTG_BASE + 0x40C))

#define YUV2RGB_BASE     0xB00F0000
#define YUV2RGB_CTL      (*(volatile uint32_t *)(YUV2RGB_BASE + 0x00))
#define YUV2RGB_FIFODATA   (*(volatile uint32_t *)(YUV2RGB_BASE + 0x04))
#define YUV2RGB_CLKCTL    (*(volatile uint32_t *)(YUV2RGB_BASE + 0x08))
#define YUV2RGB_FRAMECOUNT  (*(volatile uint32_t *)(YUV2RGB_BASE + 0x0C))

#define DAC_BASE       0xB0100000
#define DAC_CTL        (*(volatile uint32_t *)(DAC_BASE + 0x00))
#define DAC_FIFOCTL      (*(volatile uint32_t *)(DAC_BASE + 0x04))
#define DAC_DAT        (*(volatile uint32_t *)(DAC_BASE + 0x08))
#define DAC_DEBUG       (*(volatile uint32_t *)(DAC_BASE + 0x0C))
#define DAC_ANALOG      (*(volatile uint32_t *)(DAC_BASE + 0x10))

#define ADC_BASE       0xB0110000
#define ADC_CTL        (*(volatile uint32_t *)(ADC_BASE + 0x00))
#define ADC_FIFOCTL      (*(volatile uint32_t *)(ADC_BASE + 0x04))
#define ADC_DAT        (*(volatile uint32_t *)(ADC_BASE + 0x08))
#define ADC_DEBUG       (*(volatile uint32_t *)(ADC_BASE + 0x0C))
#define ADC_ANALOG      (*(volatile uint32_t *)(ADC_BASE + 0x10))

#define TP_BASE        0xB0120000
#define TP_CTL        (*(volatile uint32_t *)(TP_BASE + 0x00))
#define TP_DAT        (*(volatile uint32_t *)(TP_BASE + 0x04))

#define SPDIF_BASE      0xB0140000
#define SPDIF_CTL       (*(volatile uint32_t *)(SPDIF_BASE + 0x00))
#define SPDIF_STAT      (*(volatile uint32_t *)(SPDIF_BASE + 0x04))
#define SPDIF_TXDAT      (*(volatile uint32_t *)(SPDIF_BASE + 0x08))
#define SPDIF_RXDAT      (*(volatile uint32_t *)(SPDIF_BASE + 0x0C))
#define SPDIF_TXCSTAT     (*(volatile uint32_t *)(SPDIF_BASE + 0x10))
#define SPDIF_RXCSTAT     (*(volatile uint32_t *)(SPDIF_BASE + 0x14))

#define PCM_BASE       0xB0150000
#define PCM_CTL        (*(volatile uint32_t *)(PCM_BASE + 0x00))
#define PCM_STAT       (*(volatile uint32_t *)(PCM_BASE + 0x04))
#define PCM_RXDAT       (*(volatile uint32_t *)(PCM_BASE + 0x08))
#define PCM_TXDAT       (*(volatile uint32_t *)(PCM_BASE + 0x0C))

/* n = 0,1 */
#define UART_BASE(n)     (0xB0160000 + (n<<5))
#define UART_CTL(n)      (*(volatile uint32_t *)(UART_BASE(n) + 0x00))
#define UART_RXDAT(n)     (*(volatile uint32_t *)(UART_BASE(n) + 0x04))
#define UART_TXDAT(n)     (*(volatile uint32_t *)(UART_BASE(n) + 0x08))
#define UART_STAT(n)     (*(volatile uint32_t *)(UART_BASE(n) + 0x0C))

#define IR_PL         (*(volatile uint32_t *)(UART_BASE(0) + 0x10))
#define IR_RBC        (*(volatile uint32_t *)(UART_BASE(0) + 0x14))

/* n = 0,1 */
#define I2C_BASE(n)      (0xB0180000 + (n<<5))
#define I2C_CTL(n)      (*(volatile uint32_t *)(I2C_BASE(n) + 0x00))
#define I2C_CLKDIV(n)     (*(volatile uint32_t *)(I2C_BASE(n) + 0x04))
#define I2C_STAT(n)      (*(volatile uint32_t *)(I2C_BASE(n) + 0x08))
#define I2C_ADDR(n)      (*(volatile uint32_t *)(I2C_BASE(n) + 0x0C))
#define I2C_DAT(n)      (*(volatile uint32_t *)(I2C_BASE(n) + 0x10))

#define SPI_BASE       0xB0190000
#define SPI_CTL        (*(volatile uint32_t *)(SPI_BASE + 0x00))
#define SPI_CLKDIV      (*(volatile uint32_t *)(SPI_BASE + 0x04))
#define SPI_STAT       (*(volatile uint32_t *)(SPI_BASE + 0x08))
#define SPI_RXDAT       (*(volatile uint32_t *)(SPI_BASE + 0x0C))
#define SPI_TXDAT       (*(volatile uint32_t *)(SPI_BASE + 0x10))

#define KEY_BASE       0xB01A0000
#define KEY_CTL        (*(volatile uint32_t *)(KEY_BASE + 0x00))
#define KEY_DAT0       (*(volatile uint32_t *)(KEY_BASE + 0x04))
#define KEY_DAT1       (*(volatile uint32_t *)(KEY_BASE + 0x08))
#define KEY_DAT2       (*(volatile uint32_t *)(KEY_BASE + 0x0C))
#define KEY_DAT3       (*(volatile uint32_t *)(KEY_BASE + 0x10))

#define GPIO_BASE       0xB01C0000
#define GPIO_AOUTEN      (*(volatile uint32_t *)(GPIO_BASE + 0x00))
#define GPIO_AINEN      (*(volatile uint32_t *)(GPIO_BASE + 0x04))
#define GPIO_ADAT       (*(volatile uint32_t *)(GPIO_BASE + 0x08))
#define GPIO_BOUTEN      (*(volatile uint32_t *)(GPIO_BASE + 0x0C))
#define GPIO_BINEN      (*(volatile uint32_t *)(GPIO_BASE + 0x10))
#define GPIO_BDAT       (*(volatile uint32_t *)(GPIO_BASE + 0x14))
#define GPIO_MFCTL0      (*(volatile uint32_t *)(GPIO_BASE + 0x18))
#define GPIO_MFCTL1      (*(volatile uint32_t *)(GPIO_BASE + 0x1C))